PRIVACYVERKLARING

Schuurman & De Leeuw accountants B.V. (S+DL) verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten en bezoekers van onze website.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die we met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft, of heeft u het gevoel dat bepaalde kwesties niet afdoende in deze privacyverklaring worden geregeld dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar info@sedl.nl of uw vaste S+DL contactpersoon.

In deze privacyverklaring worden onder persoonsgegevens verstaan gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals uw naam of uw contactgegevens.

S+DL gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die S+DL van u verwerkt in het kader van de diensten die S+DL levert, inclusief de gegevens van bezoekers van de website van S+DL.

2. Wie verwerkt uw gegevens?

2.1 Schuurman & De Leeuw accountants B.V., Nieuwe Kanaal 9D, 6709 PA Wageningen.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt S+DL?

3.1 Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

  1. i) Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten); en
  2. ii) Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites, zoals naam, geboortedatum, adres , e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer, financiële gegevens.

3.2 Cookies en Google Analytics

S+DL gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze website bezoekt, waaronder cookies en Google Analytics. Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van de website te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

3.3 Uw mobiele apparaat

Afhankelijk van de geleverde mobiele dienst kan het voorkomen dat toegang nodig is tot bepaalde processen en gegevens van uw mobiele apparaat. Indien u toestemming verleent voor toegang tot bepaalde processen en/of gegevens, betekent dit niet dat S+DL ongelimiteerd toegang heeft tot deze processen en gegevens. Alleen informatie waarvoor u toestemming heeft gegeven wordt verzameld.

Met name:

Foto’s en camera: Wij zullen ons geen toegang verschaffen tot uw foto’s of uw camera zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen en we zullen nooit uw fotobibliotheek of camera scannen of importeren. Als u toestemming geeft voor toegang tot foto’s of camera, gebruiken we alleen afbeeldingen die u specifiek kiest om te communiceren met de dienst die u heeft afgenomen.

Locatie: Wij zullen de locatie van uw mobiele apparaat niet verzamelen of gebruiken zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Locatie wordt alleen gebruikt om een afgenomen dienst te leveren het vereiste serviceniveau te leveren volgens uw licentie

Contactpersonen: Wij zullen geen contactpersonen scannen of importeren die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen, zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Alleen indien vereist voor de dienstverlening zal met uw uitdrukkelijke toestemmen toegang worden gezocht tot uw gegevens, welke zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat.

4. Voor welk doel gebruikt S+DL uw gegevens?

S+DL gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

4.1 Dienstverlening

S+DL verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen.

4.2 Inschakelen derden

S+DL kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft S+DL de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4.3 Marketing- en verkoopactiviteiten

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4.4 Verwerking van uw gegevens op websites van S+DL

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze website ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te sturen over andere diensten van S+DL, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten S+DL, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

5.1 Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten S+DL verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

5.2 Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers)

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

5.3 Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten S+DL verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

  1. i) Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
  2. ii) Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of

iii) De belangen, eigendommen of veiligheid van S+DL, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

6. Hoe lang bewaart S+DL uw gegevens?

6.1 S+DL bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen maar zal niet langer zijn dan 10 jaar.

7. Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

7.1 U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Schuurman & De Leeuw accountants B.V., Nieuwe Kanaal 9D, 6709 PA Wageningen of info@sedl.nl. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

7.2 Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via Schuurman & De Leeuw accountants B.V., Nieuwe Kanaal 9D, 6709 PA Wageningen of info@sedl.nl. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

7.3 U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.

7.4 Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

8. Recht van verzet

8.1 U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

8.2 Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of e-mail , gericht aan Schuurman & De Leeuw accountants B.V., Nieuwe Kanaal 9D, 6709 PA Wageningen of info@sedl.nl. Indien u bezwaar wilt maken, vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

8.3 Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze website en andere diensten.

9. Informatiebeveiliging

9.1 Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om S+DL en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

9.2 Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

10. Toepasselijkheid en wijzigingen

10.1 Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en de website van S+DL.

10.2 Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.

SCHUURMAN EN DE LEEUW
Nieuwe Kanaal 9-D
6709 PA Wageningen
Telefoon: 0317-413281
info@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!