Winstuitkeringen door de B.V.

De jaarrekening is nu vaak vastgesteld. Wie bepaalt waar de BV-winst naartoe gaat? Waar moet u rekening mee houden?

Vaststelling jaarrekening.
De jaarrekening van de BV wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Als de BV winst heeft gemaakt, dan staat de winst ter beschikking van de aandeelhouders. Die moeten beslissen of de winst al dan niet geheel of gedeeltelijk aan hen wordt uitgekeerd of wordt gereserveerd in de BV.

Winst uitkeren aan aandeelhouders?
Bij het nemen van een besluit zijn de volgende vragen van belang:

 • Moet er geld worden gereserveerd voor toekomstige investeringen?
 • Zijn er mogelijk verliezen uit het verleden die nog moeten worden aangevuld?
 • Heeft de BV (belasting)schulden die nog moeten worden betaald?
 • Heeft de BV gebonden reserves die nog moeten worden aangevuld?
 • Moet het eigen vermogen van de BV nog worden aangevuld tot het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het aandelenkapitaal?

Als er wordt besloten tot uitkering van winst, dan gebeurt dat naar evenredigheid van ieders bezit aan aandelen. Heeft een BV bijvoorbeeld twee aandeelhouders die respectievelijk 70% en 30% van de aandelen hebben, dan zal de winst ook in de verhouding van 70-30 aan hen moeten worden uitgekeerd.

Soms wordt deze gelijkheid van aandeelhouders echter doorbroken. Dat speelt als de BV verschillende soorten van aandelen heeft, waarvan de statuten bepalen dat op deze aandelen minder (of geen!) winst wordt uitgekeerd. Denk daarbij aan:

 • preferente aandelen: hierop wordt slechts winst uitgekeerd tot een bedrag dat gelijk is aan een vast percentage van de nominale waarde;
 • cumulatief-preferente aandelen: als er in het verleden geen winst is uitgekeerd, dan wordt met terugwerkende kracht aan de houders van deze aandelen alsnog winst uitgekeerd over de afgelopen boekjaren. Zij hebben dan voorrang boven de gewone aandeelhouders;
 • winstrechtloze aandelen: houders van deze aandelen hebben alleen stemrecht, maar delen niet mee in de winst.

Waar nog meer rekening mee houden?
Ook moet u nog rekening houden met het volgende:

 • als een aandeelhouder zijn aandelen slechts voor de helft heeft volgestort, dan krijgt hij ook maar de helft van het dividend uitbetaald;
 • aandelen die door de BV zijn ingekocht, tellen niet mee voor de vaststelling van de winst. Daarop wordt dus geen dividend uitgekeerd;
 • het bestuur van de BV is verplicht om bij elke uitkering van vermogen aan de aandeelhouders eerst na te gaan of dit verantwoord is gelet op de belangen van de BV en de schuldeisers.

Belangrijke termijnen om te kennen
Een maand nadat het besluit tot winstuitkering is genomen, kan het dividend door de aandeelhouders worden opgevraagd. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter daarvoor een andere termijn vaststellen.

Als de termijn begint te lopen, hebben aandeelhouders vijf jaar de tijd om het dividend op te eisen (tenzij de statuten dat anders regelen). Na die termijn is hun recht verspeeld. De winst komt dan ten goede aan de BV!