Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of van plan dit te worden of wilt u juist overstappen naar de publieke verzekering bij UWV? Er zijn wat veranderingen gaande, waarmee u rekening moet houden. Welke dit zijn, leest u hieronder.

Wat is eigenrisicodrager WGA?

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet kunnen zij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen na 2 jaar ziekte. De hoofdregel is dat UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening van u komen. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.
Is het risico dat uw werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie.

Wilt u dit risico wel zelf nemen? Wat houdt dit precies in? Het betekent dat als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, de werkgever de uitkering moet overnemen en zelf moet zorgen voor de verplichte reïntegratieactiviteiten.
Als een werknemer vervolgens recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze gedurende de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar wordt deze uitkering door UWV betaald. Deze wordt dan gefinancierd uit de basispremie. Heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan wordt deze ook betaald door UWV en gefinancierd uit de basispremie.

Het risico dat u als eigenrisicodrager loopt om 10 jaar lang zelf de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te moeten betalen, kunt u zelf verzekeren. Diverse verzekeraars bieden daarvoor mogelijkheden

UWV (publiek) versus private verzekeraar

Naast het verschil in financiering (premie aan het UVW of premie aan een private verzekeraar) bent u als eigenrisicodrager na twee jaar ziekte nog steeds verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Dit brengt als voordeel met zich mee dat u als werkgever hiermee ook zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces van al uw medewerkers. Als u publiek verzekerd bent via het UWV dan zorgt het UWV voor de begeleiding en re-integratie van uw werknemers na twee jaar ziekte.

Eigenrisicodrager en garantieverklaring

Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA voor vast personeel (WGA-vast), hebben zij ook alleen een garantieverklaring overlegd voor het WGA-vast-risico. Vanaf 1 januari 2017 worden de premies WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben de keuze om eigenrisicodrager te zijn ofwel publiek verzekerd te zijn via de Belastingdienst. Als u kiest voor het zijn van eigenrisicodrager bent u dat dus voor alle medewerkers (zowel voor medewerkers met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband).

Termijn verlengd tot 31 december 2016

De garantieverklaring moet volgens de wet uiterlijk dertien weken voor de ingangsdatum worden ingediend. Dat betekent dat een (nieuwe) aanvraag om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden uiterlijk op 1 oktober 2016 moet zijn ingediend.
Deze termijn is met name voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven lastig. Deze werkgevers zijn immers al eigenrisicodrager (WGA-vast), en hebben daarom al eerder een garantieverklaring overlegd. Om u wat meer tijd te geven, mag u in plaats van de gebruikelijke dertien weken voor ingangsdatum, de nieuwe garantieverklaring uiterlijk 31 december 2016 inleveren bij de Belastingdienst.
Deze garantieverklaring kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst.

Hogere premie en andere financieringswijze

De premie die (middel)grote werkgevers betalen bij overstap van het eigenrisicodragerschap naar UWV gaat vanaf 2017 omhoog. De premie wordt namelijk meer vergelijkbaar met de premie die u ook zou betalen bij een private verzekeraar. Dat komt omdat deze gebaseerd wordt op uw totale historische WGA-lasten. De premieverhoging geldt met terugwerkende kracht voor alle (middel)grote werkgevers die sinds 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar UWV.

Tegenover de hogere premie staat ook een lastenverlichting. Stapt u over vanuit de publieke verzekering bij UWV naar het eigenrisicodragerschap, dan hoeft u vanaf volgend jaar niet langer de lopende WGA-lasten af te financieren. Dit kan een groot voordeel opleveren.

Minimale overstaptermijn

Bent u eigenrisicodrager WGA en wilt u overstappen naar UWV dan geldt een minimale terugkeerperiode van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Stroomt u dus per 1 januari 2017 in bij UWV, dan kunt u pas per 1 januari 2020 opnieuw eigenrisicodrager worden.
Als u publiek verzekerd wilt zijn, hoeft u niks te doen (ook als u op dit moment eigenrisicodrager bent). Vanaf 1 januari 2017 bent u dan automatisch verzekerd bij het UWV en u betaalt dan premie aan de Belastingdienst.