De huidige wettelijke regels voor partneralimentatie moeten wijzigen. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer. Het voorstel ziet onder andere op de duur en de berekeningsmethode van de alimentatie alsmede de mogelijkheid voor partners om bij huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over partneralimentatie.

Wetsvoorstel
Kortere alimentatieduur: Als een huwelijk minder dan drie jaar heeft geduurd, bestaat er geen recht meer op alimentatie. Voor huwelijken langer dan drie jaar is alimentatie verschuldigd voor een periode die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De alimentatieduur kan hiervan afwijken als de gezamenlijke kinderen jonger zijn dan twaalf jaar of wanneer de alimentatieplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Omvang alimentatie: Voor de vaststelling van de hoogte van de alimentatie vormen de mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt het uitgangspunt. Niet langer staat de behoefte van de voormalige echtgenoten voorop, maar vooral de (potentiële) draagkracht. De alimentatie vormt in het initiatiefwetsvoorstel daarmee slechts een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat één van de partners geen of minder tijd aan zijn of haar carrière heeft kunnen besteden. De initiatiefnemers proberen hiermee de voormalige partners te prikkelen om financieel weer op eigen benen te staan na de beëindiging van het huwelijk.

Gevolgen wetsvoorstel
Voor de alimentatieverplichtingen die reeds lopen op het moment dat de nieuwe wetgeving in werking treedt, blijft de huidige wetgeving van toepassing.
Voor alimentatieverplichtingen die gaan lopen nadat de nieuwe wetgeving in werking is getreden, biedt het voorstel mogelijkheden om daarvan af te wijken door voor of tijdens het huwelijk afspraken te maken over de partneralimentatie. Dit biedt oplossingen als de voorgestelde wettelijke regeling niet gewenst is.
Als het initiatiefwetsvoorstel doorgang vindt, vormt dit een nieuw onderdeel bij de inrichting van de huwelijkse voorwaarden.

Vrijheid voor afwijkende afspraken
Naast de hiervoor omschreven wettelijke regeling wordt met het initiatiefwetsvoorstel de mogelijkheid voor (aanstaande)echtgenoten in het leven geroepen om al voor of tijdens het huwelijk andere afspraken te maken over verschuldigde alimentatie bij een eventuele beëindiging van het huwelijk en hiermee af te wijken van de wettelijke regeling. Zo kunnen zij een kortere of langere alimentatieduur afspreken of de omvang van de alimentatie naar boven of beneden bijstellen.