De Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft op 18 december 2014 in een extra procedurevergadering besloten de behandeling van het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing (BGL) tot nader order uit te stellen. Reden hiervoor is dat de commissie wil dat het kabinet de door de vakbonden, zzp-organisaties, VNO-NCW en MKB Nederland aangevoerde alternatieven gaat onderzoeken en deze ook voorlegt aan de toetsingscommissie voor de beoordeling van administratieve lasten (Actal). Mocht een van de alternatieven leiden tot een wijziging van het wetsvoorstel, dan stelt de commissie voor om het wetgevingsproces opnieuw te doorlopen.

Oorspronkelijk stond dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer voor stemming op 27 januari 2015 geagendeerd, maar een stemming over dit wetsvoorstel op deze datum is nu onwaarschijnlijk geworden. Het verzoek tot uitstel en nader onderzoek naar alternatieven is opmerkelijk nu de staatssecretaris onlangs bij de nota naar aanleiding van het verslag de volledige lijst met vragen voor de aanvraag BGL had bijgevoegd. De aangevoerde bezwaren tegen het nieuwe systeem zijn grotendeels gebaseerd op de voorgestelde webmodule, die aan de hand van een aantal vragen zou moeten beoordelen of iemand ervoor in aanmerking komt. FNV heeft laten weten niets te zien in een dergelijke aanpak omdat het werkveld simpelweg te divers is om via gestandaardiseerde vragensets beoordeeld te kunnen worden.

In het kader van het overgangsrecht naar de BGL is aangegeven dat een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) 2014 ook geldig blijft in 2015. Voor nieuwe werkzaamheden moet nog wel een VAR worden aangevraagd. Op dit moment is nog niet bekend of en in hoeverre dit overgangsregime wordt aangepast.