Een ruimere ketenregeling. Nieuwe regels voor oproepwerk, payrolling, ontslag en transitievergoedingen. Deze en andere nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari 2020. De overheid wil zo de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen. Hieronder een kort overzicht van de verschillende regels:

  • Verruiming ketenregeling.De maximale duur van een keten van tijdelijke contracten is nu twee jaar. Dit wordt vanaf 1 januari 2020 weer drie jaar, een terugkeer naar de situatie van vóór de Wet werk en zekerheid (vóór 1 juli 2015). Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie.
  • De oproepovereenkomst krijgt een wettelijke grond.Het gaat (enigszins versimpeld gezegd) om overeenkomsten waarbij: (a) de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid, en/of (b) de werknemer geen recht heeft op loon als hij niet wordt opgeroepen. Belangrijke wijzigingen zijn:
  1. de werkgever moet de werknemer straks minstens vier dagen van te voren oproepen. Trekt hij de oproep binnen de wachtdagen weer in, dan heeft de oproepkracht recht op loon over de periode waarvoor hij was opgeroepen.
  2. steeds als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, moet de werkgever een aanbod voor een arbeidsovereenkomst doen. Dit contractaanbod moet ten minste het aantal uren omvatten dat de werknemer het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.
  • De payrollovereenkomst krijgt een wettelijke grond.Het wordt een speciale vorm van de uitzendovereenkomst. Maar het lichtere arbeidsrechtelijke regime dat bij uitzendwerk van toepassing is, geldt straks niet voor de payrollovereenkomst. Verder krijgt de payrollwerknemer wettelijk recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever. Hier moet nog het recht op een ‘adequate’ pensioenregeling aan worden toegevoegd; hiervoor is nog wetgeving in de maak.
  • Halve ontslaggronden kunnen samen een hele ontslaggrond opleveren.Dit betekent dat een aantal “halve” ontslaggronden samen een “hele” ontslaggrond kunnen opleveren. Wel kan de rechter hierbij aan de werknemer een extra vergoeding toekennen, tot maximaal 50% van de transitievergoeding.
  • De regels voor transitievergoedingen wijzigen. De vergoeding wordt straks vanaf de eerste dag berekend. Momenteel gaat de teller pas lopen als een contract twee jaar heeft geduurd. Ook de berekeningswijze wordt iets aangepast. en bij langere dienstverbanden wordt de transitievergoeding lager. Er komt ook een compensatieregeling voor werkgevers die wegens arbeidsongeschiktheid of pensionering (noodgedwongen) met hun onderneming stoppen. Deze compensatieregeling geldt pas vanaf 1 januari 2021.
  • Er komt een nieuwe WW-premiedifferentiatie.Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) geldt straks een lagere premie. Voor contracten voor bepaalde tijd geldt een premie die vijf procentpunten hoger ligt. Ook wordt de aard van de arbeidsovereenkomst voor werknemers zichtbaar via hun loonstrook.