Iedere ondernemer is verplicht om de ‘boeken, bescheiden en andere gegevensdragers met betrekking tot de onderneming te bewaren’. Welke gegevens moet u nu bewaren?

Drie soorten ‘bewaargegevens’. Er zijn drie soorten bewaargegevens, te weten:

de basisgegevens: deze moet u zeven jaar lang bewaren (dus basisgegevens van het jaar 2006 mogen weg). Dit zijn o.a. gegevens m.b.t. het grootboek, de debiteuren-, crediteuren-, in-, verkoop- en loonadministratie, enz.;
overige gegevens. Hierover en over de bewaartermijn kunt u met de Belastingdienst (liefst schriftelijke) afspraken maken;
gegevens over onroerende zaken, deze moeten negen jaar (volgend op het jaar van ingebruikname van de onroerende zaak) worden bewaard. Deze termijn hangt samen met de herzieningstermijn voor onroerende zaken.
Aantonen btw-tarief

Een levering van een goed of een dienst is, zoals bekend, in beginsel belast met het algemene tarief van 21%. In een aantal gevallen is het verlaagde tarief van 6% of het 0%-tarief toepasbaar. Met name de juistheid van het 0%-tarief moet u als ondernemer aan kunnen tonen aan de hand van boeken en bescheiden.

De belastingrechter heeft beslist dat aan de bewijslast voor het toepassen van het 0%-tarief is voldaan, als de leverancier beschikt over de volgende documenten:

kopieën van de facturen die op de transacties betrekking hebben;
de zogenaamde ‘CMR-vrachtbrieven’;
pakbonnen;
betalingsbewijzen;
kopie facturen waarop voor ontvangst is getekend;
een verklaring van de vervoersonderneming.
Als de goederen worden afgehaald, kan een ‘vervoersverklaring’ goede diensten bewijzen. Er moet dan wel sprake zijn van een vaste afnemer.

U moet altijd het btw-identificatienummer van uw afnemer op de factuur vermelden. Dit btw-identificatienummer moet u verifiëren. Dit kan snel via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ Wij adviseren u de verificatie af te drukken en op te nemen in uw administratie.

Het btw-identificatienummer heeft u ook nodig bij het invullen van de Opgaaf ICP. Zet verder op uw factuur nog dat er sprake is van een ‘intracommunautaire levering’.