Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel die in de knel komen door de Corona-crisis. Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor Tozo

Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

  1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Zelfstandige ondernemers die alleenstaand zijn, krijgen een aanvulling van het inkomen tot € 1.050 (netto). Voor echtparen of mensen die samenwonen, kinderen hebben en beiden ondernemer zijn, geldt een maximumbedrag van € 1.500 (netto). U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
  2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro tegen een rente van 2%. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden.

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?   Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Wat doet het kabinet om misbruik van deze noodmaatregelen tegen te gaan?
Op dit moment werkt het kabinet keihard aan de uitwerking van de NOW en de nieuwe regeling voor zelfstandigen. Voor de NOW is het belangrijk dat de dienstverlening snel en goed is, maar dat werkgevers zich ook meteen goed aan de regels houden. Het kabinet kijkt met het UWV en andere betrokken partijen hoe het misbruik zo goed mogelijk kan tegengaan. Wat betreft de nieuwe regeling voor zelfstandigen is de Participatiewet de wettelijke basis. Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt de zelfstandige onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terug vorderen en daar bovenop een boete opleggen.

Hoe zorgt het kabinet ervoor dat de noodmaatregelen op het terrein van Werk en Inkomen (NOW en Tozo) al eind maart of uiterlijk begin april van kracht zijn en niet bureaucratisch uitpakken?
De bijzondere omstandigheden vragen om grote spoed. Wat betreft het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werken SZW en UWV nu keihard om zo snel mogelijk tot een werkbare regeling te komen. Die regeling is nodig om vervolgens zo snel mogelijk een speciaal loket te kunnen openen bij het UWV. Dat loket neemt alle al ingediende en nog in te dienen aanvragen in behandeling. Snelheid waarmee bedrijven geld kunnen krijgen is één van de allerbelangrijkste punten bij de uitwerking van de regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.  Ook wat betreft de steun aan zelfstandigen is snelheid ongelooflijk belangrijk. SZW is nu samen met deskundigen van gemeenten, VNG en Divosa bezig om zo snel mogelijk een regeling uit te werken die gemeenten de mogelijkheid biedt om aanvragen snel af te handelen. Daarbij werken ze ook samen aan praktische zaken zoals standaardaanvraag-formulieren en ICT-voorzieningen. De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen hun alvast een voorschot geven. Voor beide regelingen geldt dat snelheid is gediend bij eenvoud. Door de regelingen zo eenvoudig mogelijk te maken, wil het kabinet bureaucratie voorkomen. Tegelijk moeten de regelingen wel zorgvuldig zijn en misbruik worden tegengegaan. Het kabinet streeft naar een goede balans tussen aan de ene kant snelheid en eenvoud en aan de andere kant zorgvuldigheid en het tegengaan van misbruik.

Teksten ontleend aan website Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.