Verliezen kunnen in de loop der tijd verdampen of verloren gaan door een belangenwijziging in uw BV. Dit kunt u voorkomen door ‘kunstmatig’ winst te creëren. Welke mogelijkheden zijn er en waar moet u op letten?

In de crisisjaren hebben tal van bedrijven soms forse verliezen geleden. Heeft u een BV, dan kunt u deze verliezen met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten in de komende negen jaar verrekenen. Na deze periode bent u de verliezen echter kwijt, tenzij u op tijd maatregelen neemt.
U kunt ‘verliesverdamping’ op verschillende manieren voorkomen. In alle gevallen zorgt u ervoor dat u belastbare winst maakt, en wel op een eerder tijdstip dan gepland, die u vervolgens wegstreept tegen het verlies.

Met boekwinst.
Een van de mogelijkheden is de verkoop van bedrijfsmiddelen met boekwinst. Denk aan een machine, een pand of een vrachtwagen. De boekwinst is belast en valt geheel of deels weg tegen het nog te verrekenen verlies uit oude jaren. U kunt na verkoop besluiten een ander bedrijfsmiddel terug te kopen, maar u kunt ook uw verkochte bedrijfsmiddel terugleasen. U blijft dan over het bedrijfsmiddel beschikken, terwijl uw verlies niet verdampt.
De Belastingdienst heeft in een besluit, 16.07.2014 (BLKB2014/362M) , aangegeven hiermee ook akkoord te gaan als er verkocht wordt aan een gelieerde partij of aan een nieuw opgerichte BV. Voorwaarde is wel dat de verkoop plaatsvindt tegen reële marktprijzen en dat er geen sprake mag zijn van gekunstelde constructies, zoals terug overdracht van de economische eigendom. Verder is het goedgekeurd dat bij eventuele verkoop aan een dochter-BV met deze later weer een fiscale eenheid kan worden aangegaan.

Wijzigen waarderingssysteem

U kunt soms ook winst creëren door het waarderingssysteem van bepaalde bedrijfsmiddelen te wijzigen, bijvoorbeeld van uw voorraden. Voorwaarde is dat de wijziging in overeenstemming is met goed koopmansgebruik, dat deze bestendig wordt toegepast en dat er geen sprake is van een incidenteel fiscaal voordeel. Het voorkomen van verliesverdamping schaart de Belastingdienst hier niet onder, mits het gaat om eigen verlies. Het op deze manier veiligstellen van een gekocht verlies (via een verlies-BV) mag dus niet.

Herinvesteringsreserve
Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kunt u deze boekwinst reserveren en afboeken op een nieuw aan te schaffen bedrijfsmiddel. In het kader van verliesverrekening kunt u deze reserve weer vrij laten vallen door niet binnen drie jaar tot herinvestering over te gaan. Bedenk verder dat u op uw voornemen tot vorming van een herinvesteringsreserve terug kunt komen zolang uw aanslag vennootschapsbelasting niet definitief vaststaat, hetgeen in het algemeen wel enige jaren duurt.

Kostenegalisatiereserve
Voor kosten die zich slechts na meerdere jaren voordoen, zoals groot onderhoud, kunt u een reserve vormen om deze in de tijd te spreiden. Deze zogeheten ‘kostenegalisatiereserve’ moet verplicht worden opgeheven bij verkoop van het bedrijfsmiddel waarvoor deze gevormd is. Houd hier rekening mee bij het afstoten van een bedrijfsmiddel vanwege mogelijke verliesverdamping.