Als ondernemer moet u zich aan bepaalde regelgeving houden met betrekking tot het opstellen van uw facturen en het bijhouden van uw administratie. Aan de hand van facturen richt u uw administratie in en aan de hand van uw administratie wordt de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting gedaan. Wanneer er geen administratie wordt bijgehouden of deze wordt niet juist bijgehouden, kunnen hier consequenties aan zitten. Hieronder gaan we kort in op de administratieplicht en de gevolgen van het niet voldoen aan de administratieplicht.

Administratieplicht

Op grond van artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), is ieder die een bedrijf of beroep uitoefent verplicht om een administratie te voeren. Voor de Belastingdienst is het van belang dat de administratie juist is omdat deze als basis dient voor de aangiftes omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Er zitten een aantal specifieke verplichtingen aan het voeren van een administratie. Dit zijn de volgende:

  • De administratie moet te alle tijde volledig en bijgewerkt zijn. Met te alle tijde wordt bedoeld dat de administratie continu (d.w.z. lopende jaren en voorgaande jaren) moet voldoen aan de wettelijke eisen.
  • De administratie moet zo zijn ingericht dat controle binnen een redelijke termijn mogelijk is.
  • De administratie moet gedurende zeven jaar (tien jaar voor gegevens over onroerende zaken) worden bewaard.

Van belang is dat de Belastingdienst ervan uit kan gaan dat de administratie juist is en dus kan fungeren als grondslag voor de winstberekening. Is dat niet het geval dan zal de fiscus de administratie opzij schuiven en daarmee verwerpen. Zij maken dan zelf een nieuwe winstberekening

Het niet voeren van een deugdelijke administratie kan ook grote gevolgen hebben in het geval van een faillissement. Iedere bestuurder is immers aansprakelijk voor het bedoeltekort in faillissement, indien er in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien iemand niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:10 BW staat onbehoorlijk bestuur vast en wordt (weerlegbaar) vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ook tijdige deponering van de jaarrekening behoort tot één van de verplichtingen uit artikel 2:10 BW. Op het moment dat een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het boedeltekort kunnen schuldeisers ook aankloppen bij de bestuurder voor eventuele terugvordering.

Concluderend is het belangrijk dat u altijd een volledige administratie voert. Wanneer er geen (volledige) administratie wordt bijgehouden kan dit gevolgen hebben voor zowel de belastingaangifte als uw aansprakelijkheid. Wanneer er geen (juiste) facturen kunnen worden aangetoond bij gemaakte kosten mogen deze kosten niet in aftrek worden gebracht.