Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. De subsidie is opnieuw bedoeld om bedrijven te helpen de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid zo veel te mogelijk behouden. Daarnaast moet de steun bedrijven ook de mogelijkheid geven om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie waarin niet alle werkgelegenheid kan worden behouden. Dit vertaalt zich in meer mogelijkheden om de loonsom te laten dalen en het bedrijf te herstructureren, zonder dat het bedrijf een korting op de subsidie krijgt, en een nieuwe inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers bij ontslag te begeleiden van werk naar werk.

De subsidie wordt in beginsel op dezelfde wijze berekend als de eerste en de tweede NOW subsidie. Dat wil zeggen dat de omzetdaling wordt bepaald door één vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Een ondernemer hoeft niet eerder een beroep op de NOW te hebben gedaan, om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0. Ook kan de werkgever kiezen of hij voor slechts één of voor meerdere tijdvakken een aanvraag doet. Als er eerder NOW is aangevraagd, moet de periode van omzetdaling aansluiten op de vorige NOW aanvraag.

minimum omzetverlies maximale compensatie loonsomvrijstelling
1e tijdvak                        (4e kwartaal 2020) 20% 80% 10%
2e tijdvak                  (1e kwartaal 2021) 30% 70% 15%
3e tijdvak                   (2e kwartaal 2021) 30% 60% 20%


Inspanningsverplichting begeleiding naar werk

Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. De loonsom mag geleidelijk worden afgebouwd met 10%, 15% en 20%. Je krijgt dan hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. De korting bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Van hen mag verwacht worden dat zij hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk, aldus het kabinet. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Anders gezegd: werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding. Op dit moment is alleen in de regeling bekend dat je aan die inspanningsverplichting voldoet door in ieder geval contact op te nemen met UWV. Het idee is dat je vanuit UWV advies krijgt over hoe je in jouw specifieke geval werknemers van werk naar werk krijgt.

Inspanningsverplichting – NL leert door

Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Naar verwachting is het aanbod van kosteloze online scholing per december 2020 beschikbaar. Kijk voor meer informatie over deze regelingen op hoewerktnederland.nl.

 Geen bonussen en dividend uitkeren

De eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt, blijft bestaan. In het derde tijdvak geldt dit voor 2020, maar voor het tweede en derde tijdvak van de derde NOW geldt dit voor 2021. Deze aanvullende voorwaarde geldt enkel indien werkgever of het concern gezamenlijk een steunbedrag hebben ontvangen op of boven het bedrag waardoor een accountantsverklaring vereist is (een voorschot van €100.000 of een definitieve subsidie van €125.000).

Bepaling loonsom voorschot

Voor de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tijdvakken zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

NOW 3.0 aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, voor vier weken, tot 13 december 2020. In deze periode kan subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De aanvraagperiode voor het tweede tijdvak is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor het derde tijdvak is de aanvraagperiode 17 mei tot en met 13 juni 2021. In schema ziet dat er zo uit:

  • Aanvraagperiode eerste tijdvak: 16 november tot en met 13 december 2020;
  • Aanvraagperiode tweede tijdvak: 15 februari tot en met 14 maart 2021;
  • Aanvraagperiode derde tijdvak: 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl  beschikbaar wordt gesteld. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren, schrijft de minister van SZW. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen.