Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0. nogmaals met een maand verlengd. De fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober 2020 zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

Het kabinet verlengt de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand, tot 1 oktober 2020, voor:

  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. In de NOW wordt er een extra bepaling opgenomen om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), of, indien dat niet het geval is, er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie;
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Ook wordt de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar €50.000 voor de vier maanden tot 1 oktober 2020. In dit bedrag is tevens verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
  • de Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen);
  • de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden;
  • de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 mei 2020