Zoals bekend, wordt er op loon uit dienstbetrekking loonheffing ingehouden. Als u ergens anders ook nog een baan heeft, kan het zijn dat er op de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting toch moet worden bijbetaald. Hoe zit dat?

Twee keer heffingskorting
Zoals bekend, wordt er op loon uit dienstbetrekking door de werkgever loonheffing ingehouden. Deze inhouding vormt een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB) en mag in de aangifte worden verrekend. Als deze inhouding correct plaatsvindt en men geen aanspraak kan maken op specifieke aftrekposten, dan zou er in principe geen aangifte zijn vereist. De loonheffing is dan gelijk aan de verschuldigde IB. Dit noemt men ook wel ‘loonheffing is eindheffing’.

Uit de praktijk blijkt echter dat er zich regelmatig situaties voordoen waarbij de ingehouden loonheffing minder is dan de uiteindelijk verschuldigde IB. Er moet dan achteraf belasting bijbetaald worden. Iets dat vaak niet wordt verwacht en dus tot vragen leidt.

Deze situatie doet zich allereerst voor bij werknemers met meerdere banen. In de praktijk zien we nog regelmatig dat zij voor beide dienstverbanden aanspraak maken op de zogenaamde ‘loonheffingskorting’. Deze korting zorgt ervoor dat er bij de inhouding van loonheffing rekening wordt gehouden met de heffingskortingen die voor de IB gelden. Een dergelijke korting kan echter maar één keer worden toegepast. U heeft namelijk ook maar éénmaal recht op heffingskorting.

Als voor beide banen de loonheffingskorting wordt toegepast, dan zal bij het indienen van de aangifte blijken dat er alsnog IB moet worden bijbetaald. Dit kan worden voorkomen door bij één van de twee banen de loonheffingskorting niet te laten toepassen.

Te weinig loonheffing pensioenuitkeringen
Een tweede probleemgeval doet zich bijvoorbeeld voor bij gepensioneerden. Als zij van meerdere instanties een uitkering ontvangen (SVB, pensioenfonds), dan wordt er in totaal mogelijk te weinig loonheffing ingehouden. Dit komt doordat de verschillende instanties geen rekening houden met de andere uitkeringen en daardoor te weinig loonheffing inhouden.

Stel, een gepensioneerde ontvangt jaarlijks naast zijn AOW van € 9.000,- een tweetal pensioenuitkeringen van respectievelijk € 18.000,- en € 15.000,-. Ieder van deze drie uitkerende instanties houdt zelfstandig loonheffing in. Echter, doordat iedere uitkering niet boven de eerste schijf komt (en dus in 2013 is belast met maximaal 19,1% loonheffing), ontstaat er een probleem. Het totale pensioeninkomen bedraagt namelijk € 42.000,-. Dit betekent dat er over een deel van het inkomen 42% belasting moet worden betaald.

Deze gepensioneerde is verplicht aangifte te doen voor de IB. Hieruit zal blijken dat er door de uitkeringsinstanties gezamenlijk te weinig loonheffing is ingehouden. Het verschil zal door de gepensioneerde achteraf moeten worden bijbetaald. Vervelend! Zeker omdat mensen hierop vaak niet hebben gerekend.
Dit kan worden opgelost door het aanvragen van een voorlopige aanslag IB. Zo kan de gepensioneerde maandelijks de te weinig ingehouden belasting vooraf betalen. Wanneer u denkt dat dit op u van toepassing is, neem dan gerust contact op! Wij vragen graag een voorlopige aanslag voor u aan!