In de zomerperiode werken veel bedrijven met vakantiekrachten. Voor de loonheffing kunt u dan gebruikmaken van een speciale regeling.

Studenten- en scholierenregeling.
De studenten- en scholierenregeling komt er kort gezegd op neer dat u voor het berekenen van de in te houden loonheffing het kalenderkwartaal mag gebruiken in plaats van het wettelijk loontijdvak. Daardoor wordt er vaak minder of helemaal geen loonheffing ingehouden en houdt uw vakantiekracht dus netto meer over. Hij hoeft dan meestal geen belastingaangifte in te vullen om de ingehouden loonheffing terug te vragen.

De regeling geldt alleen voor:

  • scholieren voor wie aan het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • studenten en scholieren die aan het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • studenten en scholieren die aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • buitenlandse studenten uit een ander EU-land, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Formulier.
De scholier of student moet aan u schriftelijk verzoeken om de regeling toe te passen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’. Het formulier moet u bij de loonadministratie bewaren.

Buitenlandse student.
Als u een buitenlandse student aanneemt, dan moet u in uw loonadministratie ook een kopie van zijn International Student Identity Card bewaren.