Als u in de vakantieperiode studenten of scholieren inschakelt, kunt u gebruikmaken van een speciale fiscale regeling. Hoe zit dat?

Studenten- en scholierenregeling.
Als u de studenten- en scholierenregeling toepast, mag u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal, in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. Dat is voor de student of scholier die bij u als vakantiekracht aan het werk is voordelig. Hij houdt dan immers netto veel meer over. Ook hoeft hij later de eventueel te veel betaalde belasting niet terug te vragen door aangifte inkomstenbelasting te doen.

Voorwaarden.

U kunt de regeling alleen toepassen als:

  • er aan het begin van het kalenderkwartaal voor de scholier of student recht bestaat op kinderbijslag;
  • de student of scholier aan het begin van een kalenderkwartaal recht heeft op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • de student of scholier aan het begin van het kalenderkwartaal recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • het een buitenlandse student of scholier betreft uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikt over een International Student Identity Card (ISIC).

Als de student of scholier wil dat de regeling bij hem wordt toegepast, moet hij zelf vooraf een formulier invullen en bij u inleveren. Dit formulier moet u in de loonadministratie bewaren. Als de gegevens van de student of scholier wijzigen nadat het formulier is ingeleverd, moet er bij u een nieuwe opgaaf worden ingeleverd.

Werknemersverzekeringen.
Scholieren en studenten zijn gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Wilt u weten of u deze studenten- en scholierenregeling kunt toepassen? Neem dan contact op met Patrick van Beek of Linda van Ginkel van onze loonafdeling.