Onderneemt u met meerdere BV’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de BV’s een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (btw) te laten vormen. Hoe pakt dat gunstig uit? Waar moet u op letten?

Fiscale eenheid btw. Voor een fiscale eenheid btw gelden de hiernavolgende voorwaarden.

  • Alle deelnemende BV’s moeten btw-ondernemer zijn.
  • Alle deelnemers (BV’s) moeten in Nederland gevestigd zijn.
  • Alle deelnemers (BV’s) moeten financieel, organisatorisch en economisch dusdanig verweven zijn dat zij een eenheid vormen.

Welke verwevenheid tussen de BV’s?
Op financieel gebied betekent dit dat meer dan 50% van de aandelen van elk van de BV’s direct of indirect in dezelfde handen is. Van organisatorische verwevenheid is sprake als de BV’s onder één overkoepelende leiding staan. Economische verwevenheid wil zeggen dat de BV’s bijvoorbeeld een gemeenschappelijke klantenkring hebben of dat de ene BV in belangrijke mate aanvullende activiteiten verricht voor de andere BV. Het is ook mogelijk om een fiscale eenheid te vormen met een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld een CV (commanditaire vennootschap) of een stichting, maar ook met een natuurlijk persoon. Zo kan er een fiscale eenheid bestaan tussen de BV en haar directeur-grootaandeelhouder (DGA), als deze DGA bijvoorbeeld een pand verhuurt aan zijn eigen BV.

Op schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst kunnen BV’s een fiscale eenheid vormen. De belastinginspecteur kan ook op eigen bevindingen een fiscale eenheid vaststellen. In allebei de gevallen zal de inspecteur een beschikking afgeven. Ook is het mogelijk om te handelen alsof er sprake is van een fiscale eenheid.Tip. Om iedere twijfel of wel voldaan wordt aan de voorwaarden uit te sluiten, is het verstandig om de fiscale eenheid bij beschikking door de Belastingdienst te laten vaststellen.

De voor- en nadelen
Belangrijk voordeel. De fiscale eenheid voor de btw kent als belangrijk voordeel dat de deelnemende BV’s geen btw betalen over onderlinge leveringen van goederen en diensten. Dit kan bijvoorbeeld financieel voordelig zijn als zonder fiscale eenheid de door één van de BV’s in rekening gebrachte btw bij de andere BV niet aftrekbaar zou zijn. Bijvoorbeeld omdat die andere BV btw-vrijgestelde prestaties verricht.

Ook hoeft er ‘maar’ één btw-aangifte te worden gedaan. Niet iedere BV hoeft dus meer apart een btw-aangifte te doen. De fiscale eenheid krijgt één btw-nummer. Er vindt dus een (gecombineerde) aangifte op naam van de fiscale eenheid plaats.

Nadeel. Een belangrijk nadeel is dat alle deelnemende BV’s in de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de fiscale eenheid te betalen btw. Let op.Voldoet één van de BV’s niet meer aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid, meld dit dan zo snel mogelijk bij de fiscus. De BV maakt dan niet langer deel uit van de fiscale eenheid. Zonder melding blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden bestaan.