Als u een geschil met de Belastingdienst heeft, dan kan aan deze onzekerheid een eind worden gemaakt met een vaststellingsovereenkomst. De Hoge Raad moest zich onlangs buigen over de vraag wanneer deze overeenkomst tot stand komt.

Fiscaal geschil.
Heeft u bijvoorbeeld een fiscaal geschil met de Belastingdienst over de hoogte van uw gebruikelijk loon? Of heeft de Belastingdienst correctievoorstellen aangekondigd naar aanleiding van een boekenonderzoek waar u het niet mee eens bent? Dan heeft u de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Deze procedure kost vaak veel tijd en geld. Daarnaast heeft u gedurende de procedure geen zekerheid over de afloop. Door een vaststellingsovereenkomst (VSO) te sluiten kunt u dit voorkomen.

De vaststellingsovereenkomst
In een VSO maakt u afspraken met de Belastingdienst om een einde te maken aan de onzekerheid over het fiscale geschil. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke rechten en plichten er tussen u en de Belastingdienst gelden in een bepaalde situatie. Zowel u als de Belastingdienst zijn gebonden aan de gemaakte afspraken.

In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht staan de regels opgenomen over het afsluiten van een VSO. In dit besluit staat onder andere dat in de VSO vastgelegd moet worden dat de belastingplichtige verklaart dat hij geen gebruik zal maken van het recht van bezwaar of beroep of dat hij zijn bezwaar- of beroepschrift intrekt.

Als er na het overleg met de Belastingdienst overeenstemming is bereikt over het fiscale geschil, moet de belastinginspecteur u een week bedenktijd geven om u te beraden. Zo kunt u nog (fiscaal-)juridisch advies inwinnen, als u dat vooraf al niet heeft gedaan.

Vervolgens stelt de inspecteur in tweevoud een concept-VSO op, ondertekent hij deze en stuurt hij deze ter ondertekening aan u toe. Controleer vervolgens goed of het geschil goed is omschreven en of alle feiten kloppen. Als u het eens bent met de vastgelegde afspraken, kunt u de overeenkomst ondertekenen en is de VSO tot stand gekomen. Maar ook als u de overeenkomst niet ondertekent, kan deze toch tot stand zijn gekomen.

Mondelinge overeenkomst

De Hoge Raad heeft onlangs namelijk geoordeeld dat het ondertekenen van een VSO geen eis is voor een geldige totstandkoming. Deze eis staat namelijk niet als zodanig opgenomen in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. In deze casus bij de Hoge Raad had dat tot gevolg dat de niet-ondertekende VSO toch tot stand was gekomen, omdat de belastingplichtige in een e-mail aan de inspecteur de gemaakte afspraken had bevestigd.
Tijdens de onderhandelingen moet u dus opletten dat u een aanbod van de inspecteur niet (per ongeluk) mondeling aanvaardt. Hetzelfde geldt echter ook voor de inspecteur. Als hij een voorstel mondeling accepteert, is ook hij gebonden aan de afspraken.