Eerder hebben wij u bericht over de publicatie van uw gegevens in het UBO-register. Bent u ondernemer of dga? Dan krijgt u mogelijk te maken met het UBO-register. In dit register worden gegevens van u opgenomen, als u wordt gekwalificeerd als UBO: ‘ultimate beneficial owner’ of ‘uiteindelijk belanghebbende’. Wat betekent dit voor u? De belangrijkste punten op een rij.

Wanneer bent u een UBO?

Wie als UBO wordt gekwalificeerd, was lange tijd onduidelijk. Aangenomen werd dat alleen personen met een (in)direct belang groter dan 25 procent als UBO gelden. Maar inmiddels is duidelijk dat veel meer personen hieronder vallen.

Op 31 maart 2017 is het conceptuitvoeringsbesluit Wwft 2018 ter consultatie aangeboden (Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Dit betekent dat de regeling nog kan veranderen. In het conceptbesluit is onder meer uitgewerkt welke personen in elk geval gelden als UBO. De opsomming is niet volledig (er staat ‘in ieder geval’). Dat betekent dat ook als u niet als UBO geldt op grond van het besluit, dit alsnog op andere gronden kan gebeuren.

 • bij kapitaalvennootschappen: bv en (Europese) nv:
 1. natuurlijke personen die in een niet-beursgenoteerde vennootschap:
 • direct of indirect meer dan 25 procent houden van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang; of
 • via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over de vennootschap.
 1. natuurlijke personen die horen tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap. Dit laatste geldt als geen natuurlijke persoon wordt gevonden die als UBO geldt op grond van a. of als er twijfel is of een persoon de uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap heeft.
 • bij personenvennootschappen: vof, maatschap, cv:
 1. een natuurlijk persoon die direct of indirect:
 • recht heeft op een aandeel in de winst van meer dan 25 procent; of
 • bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent; of
 • bij besluitvorming over wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of over de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven, of
 • feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de maatschap.
 1. hoort tot het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap. Dit laatste geldt als geen natuurlijke persoon wordt gevonden die als UBO geldt op grond van a. of als er twijfel is of een persoon de uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap heeft.

Wat voor personenvennootschappen geldt, geldt ook voor:

 • onderlinge waarborgmaatschappijen.
 • coöperaties.
 • rederijen.
 • Europese coöperatieve vennootschappen en vergelijkbare buitenlandse vennootschappen.
 • bij verenigingen (en Europees economische samenwerkingsverbanden):
 1. natuurlijke personen die direct of indirect:
 • bij besluitvorming over verandering van statuten van de vereniging, of over de uitvoering van die statuten anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen voor zover in die statuten besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
 • bij ontbinding van de vereniging (niet-)rechtstreeks recht hebben op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent; of
 • feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen over de vereniging.
 1. horen tot het hoger leidinggevend personeel van de vereniging. Dit laatste geldt als geen natuurlijke persoon wordt gevonden die als UBO kwalificeert op grond van a. of als er twijfel is of een persoon de uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap heeft.
 • bij stichtingen en kerkgenootschappen:
 1. de oprichter(s).
 2. de bestuurder(s).
 3. de begunstigde(n) of de personen in wiens belang de stichting hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is als UBO.
 4. elke natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de stichting.
 • bij buitenlandse trusts die in Nederland worden beheerd of zijn gevestigd:
 1. de oprichter(s).
 2. trustee(s).
 3. de eventuele protector(s).
 4. de begunstigde(n) of (als die niet kunnen worden bepaald) de personen in wiens belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is).
 5. elke natuurlijke persoon die (in)direct de uiteindelijke zeggenschap heeft over de trust.

Vergelijkbare juridische entiteiten
Wat is bepaald voor de kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen, stichtingen, verenigingen en trusts geldt ook voor vergelijkbare juridische entiteiten.

Hoger leidinggevend personeel
Zoals uit het besluit blijkt, kunnen ook leidinggevenden gelden als UBO. Volgens de toelichting op het besluit is dit een ‘terugvaloptie’. Alleen als alle mogelijkheden om een UBO te achterhalen op niets zijn uitgelopen, komen de leidinggevenden in beeld.

Conclusie
Het UBO-begrip geeft in de toekomst mogelijk aanleiding uw rechtsvorm te heroverwegen. Want de reikwijdte is groot.