We zitten inmiddels alweer bijna in de maand december wat betekent dat het jaar 2018 al bijna voorbij is. De maand december kunt u deze nieuwsbrief gebruiken voor het behalen van nog wat eindejaarsvoordeel en het voorsorteren op het nieuwe jaar. We hebben onze eindejaarstips voor ondernemers verdeeld in drie categorieën.

 • Tips voor alle ondernemers
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
 • Tips voor de DGA en zijn B.V.

Tips voor alle ondernemers

 • Benut de investeringsaftrek
  Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaalt u minder belasting. Om de aftrek te krijgen, moet er in een jaar voor minimaal € 2.300,- aan investeringen worden gedaan. Sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de KIA.
  Naast KIA heeft u wellicht ook recht op energie-investeringsaftrek (EIA) die kan worden toegepast als u energiezuinige investeringen doet, of milieu-investeringsaftrek (MIA) wanneer u milieuvriendelijke investeringen doet. Om in aanmerking te komen voor EIA of MIA moet het aangeschafte bedrijfsmiddel op de energielijst of de milieulijst staan. Deze kunt u hier Let er ook op dat u de investeringen binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan, meldt bij het RVO.
 • Voorkom de desinvesteringsbijtelling
  Heeft u in de afgelopen 5 jaar investeringsaftrek toegepast, en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer? Dan krijgt u misschien te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst van uw onderneming waarbij u (een stukje van) de eerder afgetrokken investeringsaftrek moet terugbetalen. Ook voor de desinvesteringsbijtelling geldt een drempel van € 2.300,-.
 • Maak gebruik van het overgangsrecht van de landbouwregeling
  Vanaf 2018 moeten agrarische ondernemers btw in rekening brengen aan hun afnemers over hun belaste prestaties. Echter kan er gebruik worden gemaakt van de herzieningsregeling waarbij u onder voorwaarden nog btw kunt terugvragen over investeringen die in het verleden zijn gedaan. Dit geldt alleen indien u geen aftrek van de btw heeft gehad door de toepassing van de landbouwregeling. Voor meer informatie verwijzen we u naar dit artikel.
 • Vraag btw voor oninbare debiteuren terug
  Weet u zeker dat cliënten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw op die oninbare facturen die door u al aan de Belastingdienst is betaald weer bij de Belastingdienst terugvragen. Vanaf 2017 is de vordering in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Dit betekent dat voor een vordering waarvan de betaaldatum op 1 januari 2018 is verstreken, de uiterste termijn om de btw terug te vragen 1 januari 2019 is. Hebt u geen betalingstermijn vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant. De nieuwe regels, zoals die sinds 1 januari 2017 luiden, gelden ook voor vorderingen die vóór 1 januari 2017 zijn ontstaan. De termijn van één jaar begint voor die vorderingen te lopen op 1 januari 2017.
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit artikel.
 • Let op bij laatste aangifte omzetbelasting van 2018
  Bent u ondernemer voor de omzetbelasting. Ga dan na hoeveel btw u in 2018 moet afdragen. Als dat minder dan € 1.883,- is, dan kunt u mogelijk de kleine ondernemersregeling (KOR) toepassen. In dat geval krijgt u een belastingvermindering of hoeft u misschien helemaal geen omzetbelasting te betalen.
  Maakt u in privé gebruik van zaken van de onderneming? Verwerk het privégebruik in de laatste btw aangifte van 2018. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan privégebruik van een zakelijk geëtiketteerde woning, privégebruik van de auto en privégebruik van telefoonkosten.
  Constateert u dat u te veel of te weinig btw heeft afgedragen? Wanneer de correctie minder dan € 1.000,- betreft, mag u dit in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting corrigeren.
 • Controleer btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren
  De Belastingdienst controleert op nog openstaande btw-schulden uit eerdere jaren. Als er op de balans nog een te betalen btw-bedrag staat dat nog niet via een suppletie is betaald, kan de belastingdienst een controle uitvoeren en zelfs een naheffingsaanslag opleggen. Dien op tijd een suppletie in om naheffingsaanslagen met boetes te voorkomen.
 • Maak gebruik van de specifieke regelingen voor de startende ondernemer
  Startende ondernemers kunnen gebruik maken van bijzondere regelingen die fiscaal voordeel op kunnen leveren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verhoogde zelfstandigenaftrek en willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit artikel.
 • Schat de hoogste van de winst in en vraag een voorlopige aanslag aan
  Nu het einde van het jaar nadert, kunt u beter bepalen hoe hoog de winst van dit jaar wordt. Als u net in een hogere tariefschijf dreigt te komen, kunt u de winst drukken door bijvoorbeeld kosten naar voren te halen of een investering al in 2018 te doen.
  Daarbij zijn de regels over belastingrente de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente momenteel erg hoog. Voor de inkomstenbelasting is de rente minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting is deze zelfs minimaal 8%. Om belastingrente te voorkomen is het belangrijk om uw voorlopige aanslag zo goed mogelijk in te schatten en deze tijdig aan te vragen.
 • Verhoging btw tarief
  Wanneer de Eerste Kamer akkoord gaat met de plannen voor 2019 wordt het lage btw tarief van 6% naar 9% verhoogd. Dit betekent dat u uw administratieve systemen moet aanpassen naar het nieuwe btw tarief. U kunt hier ook op inspelen door uw klanten aan te bieden dat zij vooruit kunnen betalen voor geleverde goederen/diensten zodat zij nog gebruik kunnen maken van het lagere btw percentage.

Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

 • Meewerkende partner in de onderneming
  Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met de beloning voor de arbeid. Daarvoor heeft u in feite drie mogelijkheden: u kunt de meewerkaftrek toepassen, u kunt uw partner een arbeidsbeloning toekennen en ten slotte kunt u uw partner ook laten toetreden tot uw onderneming.
 • Deel de bijtelling met uw partner
  Werkt uw partner mee in uw onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met uw partner. U betaalt dan samen een stuk minder belasting. Een verdeling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat uw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf.
 • Let op de gemengde kosten
  De aftrek van kosten met een gemengd karakter is voor de ondernemer in de inkomstenbelasting beperkt tot 80%. U mag er echter ook voor kiezen om een vast bedrag van € 4.500,- niet in aftrek te brengen. Dit is echter pas voordeliger wanneer u in een jaar meer dan € 22.500,- aan gemengde kosten maakt.

Tips voor de DGA en zijn B.V.

 • Stel winst uit
  Het kan, met het oog op de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven, voordelig zijn om winst uit te stellen. Op Prinsjesdag hebben wij u geïnformeerd over de verlaging van de VPB tarieven die in 2019 naar 19% (onder de € 200.000) en 25% (boven de € 200.000) gaan. Maak optimaal gebruik van uw mogelijkheden en stel waar mogelijk de winst uit tot volgend jaar.
 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
  Heeft u nog pensioen in eigen beheer? Dan kunt u er tot 1 januari 2020 nog voor kiezen om dat pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Kiest u in 2018 voor afkoop dan is de korting 25% en in 2019 gaat deze omlaag naar 19,5%. Beoordeel daarom welke keuze voor u voordelig is zodat u wanneer mogelijk optimaal gebruik kunt maken van de korting.
 • Voorkom verliesverdamping
  Heeft uw B.V. in het verleden verlies geleden? Dan kan de B.V. dat verlies verrekenen met de winsten van het vorige jaar en de toekomstige negen jaren. U kunt eventuele verliezen uit 2009 uiterlijk met winst van 2018 verrekenen. Indien u nog een verlies heeft staan dat dreigt te verdampen, kunt u er bewust op sturen om in 2018 een winst te nemen zodat dit verlies nog gebruikt. Goed koopmansgebruik biedt daar enige ruimte voor. Let op er is aangekondigd dat de regeling voor verliesverrekening vanaf 2019 wordt aangepast van negen naar zes jaar vooruit.
 • Leen geld uit aan uw B.V.
  Heeft u nog financiële ruimte in box 3? Om te voorkomen dat dit belast wordt in box 3 kunt u geld uitlenen aan uw B.V. In dit geval verschuift dit geld dan van box 3 naar box 1. Omdat u geld aan uw B.V. leent is de rente die u ontvangt wel belast in box 1. Echter is er een goedkeuring van de Staatssecretaris dat er onder de € 17.500,- geen rente hoeft te worden berekend. Dit kan een voordeel zijn. Het geld moet wel minimaal zes maanden bij de B.V. blijven staan.
 • Stort geld in uw vennootschap
  Heeft u nog een flink saldo op uw bankrekening staan? Dan betaalt u hier belasting over in box 3. U kunt deze belastingheffing (deels) voorkomen door dit als kapitaal in de B.V. te storten. Het geld valt dan niet meer in box 3. Let er wel op dat wanneer u het geld in de B.V. stort u dit geld slechts onder voorwaarden weer onbelast uit de B.V. kunt halen.
 • Gebruikelijk loon en lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups
  DGA’s zijn bij het uitbetalen van hun salaris gebonden aan de gebruikelijk loonregeling. Hierbij moet het loon het hoogste van de volgende 3 bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het hoogste loon van de overige werknemers van de B.V. of € 45.000,-. Wordt uw B.V. voor toepassing van de S&O afdrachtsvermindering in 2018 als starter aangemerkt? Dan mag u uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Deze regeling is maximaal 3 jaar toepasbaar.
 • Stel altijd goede overeenkomsten op
  De DGA en de B.V. worden nogal eens als één gezien. Strikt genomen is dat natuurlijk niet zo. Dat betekent dat alle overeenkomsten tussen de B.V. en de DGA schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ga daarom na of alle overeenkomsten (arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, leningsovereenkomst, managementovereenkomst e.d.) zijn opgesteld.
  De laatste jaren is er veel discussie over leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Als er sprake is van een onzakelijke lening, dan is een afwaarderingsverlies op die lening niet aftrekbaar. Om te voorkomen dat een lening als onzakelijk wordt aangemerkt, moet u allereerst een leningsovereenkomst opstellen. Zorg dat u goede afspraken maakt over de rente, aflossing en zekerheden voor de schuldeiser.
 • Beperking afschrijving gebouwen
  De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt met ingang van 1 januari 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde i.p.v. 50%. Er komt wel een overgangsregeling voor recentelijk aangeschafte gebouwen. Om de nadelige gevolgen tegen te gaan, kunt u denken aan het vormen van een onderhoudsvoorziening of het schrijven van een bezwaar op de WOZ-waarde.

Wilt u meer uitleg over deze of andere fiscale onderwerpen aarzel dan niet om contact op te nemen met Margreet Claassen- Lamers of Mariëlle van Bentum van onze fiscale afdeling op 0317-413281.