Er komt toch een regeling voor flexwerkers: de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Dat schrijft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldoen kunnen straks een tegemoetkoming van € 550 bruto per maand krijgen over de maanden maart, april en mei.

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s., namelijk als het UWV zijn systemen heeft ingeregeld en getest. Mocht dan blijken dat invoering toch niet op 22 juni haalbaar is, dan zal de minister de Kamer daarover informeren.

Wie komt in aanmerking?
Vereist is dat een werknemer in februari 2020 minstens € 400 bruto aan loon moet hebben verdiend om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Het drempelbedrag was oorspronkelijk € 500 maar om een grotere groep werkenden, waaronder studenten, tegemoet te komen, is dat bedrag verlaagd naar € 400. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand. Het maximuminkomen over april wordt vastgesteld op € 550 bruto. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

Fiscale behandeling

De TOFA-tegemoetkoming is een compensatie voor gederfd loon en heeft de vorm van een eenmalige bruto tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt behandeld als loon, wordt ook als zodanig belast en vormt inkomen voor toeslagen. De tegemoetkoming zal bij wet met terugwerkende kracht worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en het UWV zal daarbij worden aangewezen als inhoudingsplichtige, zodat het UWV loonheffing kan inhouden.

Vanwege de korte implementatietermijn is het voor het UWV niet uitvoerbaar om op basis van een uitvraag bij de aanvrager wel of niet algemene heffingskorting toe te passen. Het UWV zal daarom in beginsel bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toepassen. Het in beginsel toepassen van de algemene heffingskorting kan ertoe leiden dat gerechtigden bij moeten betalen op de aanslag inkomstenbelasting als blijkt dat de algemene heffingskorting bij twee inhoudingsplichtigen is toegepast.

Bron: Kamerbrief invoering tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten