Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt vaak een verschil tussen de daadwerkelijk verschuldigde btw en de afgedragen btw. De fiscus controleert hier extra op.

Het komt vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er een verschil is tussen de daadwerkelijk verschuldigde btw en de op de aangiften betaalde btw-bedragen. Er moet dan een suppletieaangifte worden ingediend. U moet hiervoor een apart formulier gebruiken. Niet-naleving kan leiden tot een forse boete. Kleine correcties, per saldo niet meer dan € 1.000,-, kunnen gewoon in de volgende btw-aangifte meegenomen worden.
Zeker in tijden waarin het financieel tegenzit, kan de verleiding ontstaan om de verschuldigde btw niet af te dragen. Er wordt dan ook geen suppletieaangifte gedaan.

Vaak wordt volstaan met het opnemen van deze schuld op de balans per 31 december.
In dat geval is er al snel sprake van opzet. Wellicht dat de financiële situatie wel aanleiding geeft om een boete te matigen.

De Belastingdienst is bezig met een actie waarbij de btw-schuld op de balans vergeleken wordt met de ingediende btw-aangiften. Als daarin een verschil is, zal de Belastingdienst contact opnemen om te beoordelen of er sprake is van ten onrechte niet-afgedragen btw. Als vervolgens blijkt dat er ten onrechte geen suppletie is ingediend, zal de niet-afgedragen btw worden nageheven. Daarbij kan dan ook een vergrijpboete worden opgelegd. Als er sprake is van grove schuld bedraagt de boete 25% en bij opzet normaliter 50%. Maar onder omstandigheden kan de boete zelfs 100% bedragen.
Deze boetes kunnen verlaagd worden als er sprake is van boetematigende omstandigheden, bijvoorbeeld uw financiële situatie.

Als er ook bij u sprake is van niet-gesuppleerde btw, lijkt het zaak om die alsnog zo snel mogelijk aan te geven. Als de fiscus nog geen contact met u heeft opgenomen, dan kunnen door alsnog vrijwillig een suppletieaangifte in te dienen, boetes worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen.