De subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2010 is in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor de restauratie van grote rijksmonumenten. Eigenaren kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 subsidie aanvragen

De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. Het gaat specifiek om de kosten die als drukkende onderhoudskosten tot 2019 wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van het beleidskader. Op grond van de Subsidieregeling kan een subsidie worden verkregen voor onderhoudskosten die in 2018 zijn uitgevoerd maar eerst in 2019 zijn betaald en voor onderhoudskosten die in 2019 zijn uitgevoerd maar waarvoor de verplichting vóór 2019 is aangegaan. De Subsidieregeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

De subsidie kan tegelijkertijd worden aangevraagd met de subsidie op grond van het beleidskader (voor de kosten die in 2019 onder de nieuwe regeling subsidiabel zijn). Op www.cultureelerfgoed.nl wordt daarvoor één integraal digitaal aanvraagformulier beschikbaar gesteld. De subsidieaanvraag moet worden gedaan in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.