Op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de afdrachtvermindering onderwijs. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Hoe wordt het Subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werk/leerplaats. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier.

Uitvoering en controle

De subsidieregeling wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voorheen het Agentschap en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingfunctie zal RVO controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet. Werkgevers dienen een administratie bij te houden en

moeten deze kunnen tonen als RVO.nl hierom vraagt. De administratie moet bestaan uit:

 • een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
 • een aanwezigheidsregistratie als sprake is van beroepspraktijkvorming, zoals urenregistratie, een presentielijst of een arbeidsovereenkomst met een verzuimregistratie;
 • documenten waaruit blijkt hoe en welke resultaten zijn bereikt, zoals tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen;
 • documenten waaruit blijkt door wie, welke begeleiding is gegeven en wanneer die heeft plaatsgevonden.

Digitaal aanvragen

Werkgevers vullen een digitaal aanvraagformulier in. Hierin dient de werkgever onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over een overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat deze door alle vereiste partijen is getekend en dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst.
Via het eLoket kunt u de aanvraag vanaf 2 juni 2014 voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. EHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. De eherkenning kunt u aanvragen via Creaim. Vraag de eherkenning tijdig aan, zodat u het aanvraagformulier Subside Praktijkleren vóór 15 september kunt indienen bij het Agentschap/RVO.

Via het Agentschap/ RVO kunt u een stappenplan bekijken voor de aanvraag voor de subsidie.

Wilt u dat wij die aanvraag voor u verzorgen, dan kunt u ons daartoe machtigen via een machtigingsformulier. Het machtigingsformulier kunt u bij ons opvragen via lonen@sedl.nl of 0317-413 281.

Voor de aanvraag ontvangen wij graag de gegevens en praktijkleerovereenkomst van de leerling, deelnemer of student.

Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren begeleiding bieden:

 • Vmbo
  Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • Mbo
  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.

Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt eveneens voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen.

 • Hbo
  Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen. Hierbij vallen de codes van de opleiding in de CROHO-onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.

 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
  Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Let op: deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

Belangrijke data voor 2014

Studiejaar:

 • vmbo en mbo: 1 januari 2014 t/m 31 juli 2014.
 • hbo: 1 januari 2014 t/m 31 augustus 2014.
 • Promovendi/toio’s: 1 januari 2014 t/m 31 augustus 2014.

Tijdvak indiening:

 • 2 juni 2014 t/m 15 september 2014 tot 17:00 uur.

Besluit en uitbetaling:

 • Uiterlijk 15 december 2014.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Linda van Ginkel, Jody Vermaat of Aliek Franck van de loonsadministratie via 0317-763535 of lonen@sedl.nl.