Slim innoveren: Wist u dat er veel voordeel te behalen is voor de innovatieve ondernemer? Omdat we tenslotte gevestigd zijn in dé innovatiestad van Nederland, adviseren wij u graag over de voordelen die u als bedrijf kunt benutten.

In deze “Innovatie-special” zetten wij verschillende (fiscale) tegemoetkomingen op een rijtje voor innovatieve ondernemingen. We lichten toe hoe en wanneer deze kunnen worden toegepast. Zo snijdt het mes voor u aan twee kanten: enerzijds blijft u door innovaties de concurrentie voor, anderzijds profiteert u optimaal van de geboden subsidies.

WBSO
De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling die continu openstaat voor alle ondernemers in Nederland die technisch innovatie processen, producten of programmatuur gaan ontwikkelen. Er kan ook WBSO worden aangevraagd voor Technisch- wetenschappelijk onderzoek. Daarbij gaat het om vernieuwende zaken voor de onderneming. Het hoeft dus niet om landelijke of Europese innovaties te gaan. Ondernemers met personeel in dienst die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren hebben recht op WBSO. De regeling is erop gericht om het werk dat personeel in een onderneming en die het bedrijf in technische zin verder brengen, te stimuleren. Per voltijds medewerker kan dit jaarlijks tussen de 16.000 en 23.000 aan korting op de loonbelasting opleveren. Voor ZZP-ers geldt de voorwaarde dat zij jaarlijks 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk moeten uitvoeren. Ondernemers kunnen hier een quickscan doen of ze voldoen aan de voorwaarden van de WBSO. Vanaf 2016 valt de R&D aftrek ook onder de WBSO.

Innovatiekrediet
Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet dat bestemd is voor de financiering van veelbelovende innovatieprojecten. Het wordt gefinancierd vanuit het Innovatiefonds MKB+. Je moet het krediet en de hierop berekende rente dus terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten ligt dat ongeveer tussen de 4,7% en 10%. Om in aanmerking te komen moet het project waarvoor het krediet wordt aangevraagd binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Kleine ondernemingen met het innovatiekrediet kunnen met het innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten van het project financieren , middelgrote bedrijven 35% en grote bedrijven 25%. Bij bepalingen van de grootte van het bedrijf wordt deze richtlijn van het RVO gehanteerd. Je kunt niet meer dan 5 miljoen lenen. Als je voor de ontwikkeling van je innovatie samenwerkt met partners kan het maximale kredietpercentage worden verhoogd. Meer informatie vindt u hier.

Innovatiebox
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Voordelen die in de box vallen worden belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%.

Innovation GIFs - Find & Share on GIPHY

Relatie met de WBSO-subsidie 
Om voor de Innovatiebox (of de voorganger Octrooibox) in aanmerking te komen is het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO project.
De WBSO-regeling, ook wel S&O-afdrachtvermindering genoemd, verleent subsidie voor innovatiegerelateerde werkzaamheden zoals:
* ontwikkeling van fysieke producten (productontwikkeling)
* ontwikkeling van fysieke processen
* ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur
* technisch onderzoek gericht op het verbeteren van processen of programmatuur

 Een WBSO-beschikking (formeel S&O-verklaring) wordt afgegeven door Rijksdienst voor  ondernemend Nederland (RVO) www.rvo.nl.
Bedrijven kunnen alleen gebruik maken van de Innovatiebox met het juiste toegangsbewijs; een  WBSO beschikking óf een geldig octrooi. Afgezien van het  directe subsidievoordeel biedt de  WBSO-beschikking dus toegang tot de Innovatiebox faciliteit.

 Voorwaarden innovatiebox:  

  •  Er wordt vennootschapsbelasting betaald
  •  Er wordt 1 van de eerder genoemde innovatiegerelateerde werkzaamheden uitgevoerd
  •  U heeft een S&O verklaring ontvangen (regel vanaf 2017)

Keuze berekening:
U kunt kiezen voor een berekening op basis van het werkelijk aan deinnovatie toe te rekenen voordeel of voor een vast bedrag (forfait) waarop u de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst.
U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.
U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.

Aangescherpte regeling in 2017   
In 2017 is de regeling aangescherpt. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de grote en kleine bedrijven. De kleine bedrijven hebben recht op de innovatiebox wanneer zij een S&O verklaring hebben. De grotere bedrijven moeten in bezit zijn van een aanvullend octrooi of kwekersrecht.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Deze regeling is de paraplu voor een aantal bekende regelingen uit het verleden die allemaal niet meer zelfstandig bestaan. Het ministerie van Economische zaken biedt speciaal voor MKB-ondernemers instrumenten aan waardoor het mkb kan aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten het wil inzetten om het mkb te betrekken. Daarbij hebben ze de keuze uit vijf instrumenten waar het mkb zelf direct gebruik van maken kan. Die instrumenten zjin:
– Haalbaarheidsstudies
– R&D samenwerkingsprojecten
– Innovatieprestatiecontracten
– Kennisvouchers
– Inhuren van hooggekwalificeerd personeel van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven

Daarnaast zijn er twee instrumenten die topconsortia voor kennis en innovatie kunnen
inzetten voor het MKB:
– Netwerkactiviteiten
– Innovatiemakelaars

De budgetten per topsector verschillen sterk. Meer informatie vindt u hier.

Eurostar
Een Eurostarproject is een internationaal samenwerkingsproject voor innovatie. Als je MKB-er bent in de high-tech industrie en minimaal tien procent van jouw omzet of uren besteedt aan onderzoek en ontwikkeling, kun je subsidie aanvragen voor een Eurostarproject. Het kan bijvoorbeeld gaan om een industrieel onderzoek of innovatie. Voorwaarde is dat het product binnen twee jaar na afronding verkoopbaar is. Meer informatie vindt u hier.

Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.
Iedere organisatie / Iedere individuele onderzoeker die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband kan deelnemen aan Horizon 2020. Met behulp van Horizon 2020 kunnen kennisinstellingen en individuele wetenschappelijke onderzoekers een innovatief project financieren, nieuwe onderzoekers aantrekken, hun internationale netwerk versterken en nieuwe kennis en expertise opdoen. Meer informatie vindt u hier.

Groeiversneller
De provincie Gelderland ondersteunt met De Groeiversneller Gelderse mkb-ondernemers die willen groeien in omzet en werkgelegenheid. Startpunt is uw groeipotentie en groeiambitie om vernieuwende technologie en innovatieve producten, diensten en processen te ontwikkelen en in de markt te zetten. U als ondernemer bent daarbij aan zet. U neemt het initiatief en bepaalt met welke stappen u met uw bedrijf wilt groeien. U bepaalt ook welke externe partij u inschakelt om uw groeiplan te maken en uit te voeren. Meer informatie vindt u hier.
Oost NL is de programmamanager van De Groeiversneller. “De Groeiversneller richt zich op de Gelderse speerpunten food, health, energie en de innovatieve maakindustrie en op andere mkb-bedrijven die de potentie hebben een structurele bijdrage te leveren aan de banengroei in Gelderland.”
Speciaal voor projecten die een bijdrage leveren aan duurzame energie of CO2 reductie is er De Groeiversneller Energie. De beschikbare vouchers kunnen ingezet worden om een business case te versterken. De Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het MKB maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren.

Als ondernemer met een groeiplan krijgt u via een quickscan en een gesprek met een adviseur van Oost NL duidelijkheid of u in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller en wat De Groeiversneller voor u kan betekenen.

De provincie Gelderland stelt in 2017 via De Groeiversneller ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van het mkb (tot 250 fte). De Groeiversneller richt zich zowel op startende mkb-ondernemers als op ervaren mkb-ondernemers met groeipotentie en groeiambitie. Dit komt de werkgelegenheid in Gelderland ten goede.
De Groeiversneller zorgt er voor dat de financiële middelen rechtstreeks bij het mkb terecht komen. U krijgt via De Groeiversneller bovendien toegang tot een relevant kennisnetwerk en innovatieve expertise in Gelderland.
Vouchers en leningen helpen startende bedrijven (start-ups) en bedrijven die willen groeien (groeiondernemingen) om hun groeiplannen te realiseren. Bijvoorbeeld door het inhuren van een (tijdelijke) coach of het inkopen van expertise voor marktonderzoek, organisatie- of financieel advies of specifieke kennis van techniek, et cetera.

Financiële middelen:

  • vouchers, minimaal 1.000 euro tot maximaal 10.000 euro (max 50% vergoeding inhuur diensten van derden)
  • lening van maximaal 75.000 euro (voor start-ups zonder co-financiering)
  • leningen van maximaal 225.000 euro voor mkb (uitboeking op basis van milestones), minimaal 50% cofinanciering door de onderneming

 

Heeft u nog vragen, dan adviseren en helpen wij u graag!