De schenking op papier is steeds meer in het nieuws. Wat houdt zo’n schenking nu in? Wanneer is zo’n schenking handig? Wat is het fiscaal gunstige effect? Wat zijn daarvoor nu de voorwaarden?

Wat is een schenking op papier? Bij een schenking op papier wordt door de ouders aan de kinderen geld geschonken, maar vervolgens wordt dat geld onmiddellijk weer door de ouders van de kinderen teruggeleend. De ouders hebben daarmee dus een schuld aan de kinderen. Maar die schuld is pas opeisbaar bij overlijden van de ouders.

Wat is het effect? Via de schenking op papier kunnen de ouders in de loop der jaren een behoorlijke schuld opbouwen ten behoeve van de kinderen. Die schuld is pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende van de beide ouders. Op dat moment geldt de schuld als een schuld van de nalatenschap. De schuld mag uit de nalatenschap worden voldaan aan de kinderen, zonder dat daar belasting over verschuldigd is. ‘Slechts’ over het restant van de nalatenschap, dus nadat de schuld is voldaan, betalen de kinderen erfbelasting.

Fiscaal voordeel. Het fiscale voordeel wordt vooral behaald doordat de schenkingen over een aantal jaren worden gespreid, waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de fiscaal vrijgestelde bedragen zoals die gelden voor de schenkbelasting (standaardvrijstelling is € 5.141,- in 2013).

Voorwaarden voor de schenking. Om effect te hebben voor de erfbelasting bij overlijden van de ouders (of van de langstlevende van hen), moet de schenking volgens de Belastingdienst aan twee voorwaarden voldoen:

  1. de schenking moet zijn vastgelegd in een notariële akte;
  2. over het bedrag van de schuld moet door de ouders jaarlijks aan de kinderen een zakelijke rente worden betaald. Wat met een zakelijke rente wordt bedoeld, is niet geheel duidelijk, maar 1% beneden de wettelijke rente (nu 7,75%) wordt algemeen als aanvaardbaar beschouwd. Wordt er geen (of geen zakelijke) rente betaald, dan wordt de schenking niet door de fiscus geaccepteerd, omdat hij zich dan op het standpunt stelt dat de ouders het genot van het geld hebben behouden.

Hoe is de papieren schenking handig? Er zijn twee grote voordelen:

  1. er kunnen tijdens een groot aantal jaren schenkingen worden gedaan aan de kinderen, ook al zijn er geen of te weinig liquide middelen. Dat zal met name het geval zijn als het vermogen in onroerende zaken, aandelen, effecten of in de onderneming zit;
  2. de ouders die schenkingen op papier doen, kunnen zelf vrij over het geld blijven beschikken. Het heeft geen effect op de levensstandaard die ze gewend zijn. De schuld aan de kinderen is gedurende hun leven niet opeisbaar.

Gevolgen inkomstenbelasting. De opgebouwde schuld aan de kinderen mogen de ouders aftrekken van hun vermogen in box 3. Ze besparen dan jaarlijks per saldo een bedrag gelijk aan 1,2% over de hoogte van de schuld. De kinderen daarentegen moeten ieder het bedrag van hun vordering op hun ouders optellen bij hun vermogen in box 3.

Rentelast. De ouders kunnen de rentelast niet aftrekken maar de kinderen hoeven daar op hun beurt geen belasting over te betalen. In die zin is er dus ook weer sprake van een stukje vermogensoverheveling van de ouders naar de kinderen.

U kunt de waarde van uw nalatenschap en dus de erfbelasting erop verlagen door regelmatig aan uw kinderen schenkingen op papier te doen. Dus schenken en direct weer teruglenen. Maak hierbij bijv. gebruik van de standaardvrijstelling van € 5.141,- (2013). Laat uw notaris dit en de zakelijke rente schriftelijk vastleggen.