Wanneer een organisatie is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan deze gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen door de Belastingdienst, hebben deze belastingvoordelen. Als een instelling zich als ANBI wil laten aanwijzen, moet dat worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

ANBI-status

Aan het verkrijgen van de ANBI-status zijn diverse voorwaarden verbonden. Zo moet de organisatie zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen belang en mag zij voor die activiteiten geen winstoogmerk hebben. Belangrijk is ook dat het geld dat overblijft na opheffing besteed moet worden aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze laatste voorwaarde levert nog wel eens problemen op omdat de statuten daarin dan niet voorzien.

Tot slot is het erg belangrijk dat de organisatie tijdig bepaalde financiële gegevens openbaar maakt. Die financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van de algehele publicatieplicht die geldt voor de ANBI’s. De financiële verantwoording dient te worden gepubliceerd op internet en het gaat dan om de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting daarop.
Deze financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op de eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite (bijv. een brancheorganisatie of op www.anbi.nl). Voor boekjaren die eindigen op 31 december 2017 moet deze financiële verantwoording dus vóór 1 juli 2018 zijn gepubliceerd!

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voor elk boekjaar dat eindigt ná 31 december 2013 een financiële verantwoorden op internet publiceren maar zijn wel vrijgesteld van het publiceren van de balans en van enkele andere verplichtingen die gewone ANBI’s wel hebben.

 Heeft u vragen over dit onderwerp ? Dan zijn onze experts u graag van dienst via info@sedl.nl of telefonisch via 0317-413281