Stel, men is als DGA te laat met de jaarrekening, speelt er dan ‘onbehoorlijk bestuur’? Is de DGA dan altijd in privé aansprakelijk?

Piet is DGA van Jak BV. Uit onderzoek van de fiscus blijkt dat er foutieve loonaangiften zijn ingediend. Ook zijn andere administratieve verplichtingen uit de Paspoortwet en de Verklaring loonheffing niet nagekomen.
Een jaar later blijkt dat er weinig verbetering is in de situatie. Omdat er nog steeds geen loonheffing is afgedragen, wordt door de fiscus het faillissement van de BV aangevraagd. Het boedeltekort wordt begroot op ruim € 600.000,-. Daarvoor wordt Piet door de curator in privé aansprakelijk gesteld.

Jaarrekeningen niet gepubliceerd
Uit onderzoek blijkt dat de laatste twee jaarrekeningen niet bij het Handelsregister zijn gepubliceerd. De jaarrekening van drie jaar geleden is bovendien pas 17 maanden na afloop van dat boekjaar gepubliceerd. Er is niet voldaan aan de publicatieplicht en de boekhoudplicht. Dit betekent dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement van de BV.

Bewaak de termijnen
Bewaak de termijnen voor de publicatie van de jaarrekening van uw BV. U wordt snel als DGA persoonlijk aansprakelijk gesteld bij overschrijding van de termijnen als het fout gaat met de BV. Dat is slechts anders als er sprake is van een onbelangrijk verzuim. Dat hangt af van alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder van de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid. De bewijslast rust op de bestuurder die in privé aansprakelijk is gesteld. Daarbij geldt dat er hogere eisen worden gesteld als de termijnoverschrijding langer is.

Verweer en oordeel Rechter.
Volgens Piet gaat het om een geringe termijnoverschrijding zodat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het is tijdelijk onmogelijk geweest om de jaarrekeningen te publiceren omdat de fiscus zijn verplichtingen jegens de BV niet zou zijn nagekomen. Bovendien heeft de BV tijdelijk samengewerkt met een ander bedrijf wat aanzienlijke schade heeft opgeleverd. Dat zijn de eigenlijke faillissementsoorzaken.
De rechter ziet dat anders. De termijn voor het publiceren van de jaarrekening is niet met enkele dagen, maar ruimschoots overschreden. De jaarrekeningen over de laatste twee boekjaren zijn zelfs in het geheel niet gepubliceerd. Dat kan niet als een gering verzuim worden aangemerkt. Onbehoorlijk bestuur staat hier vast.
Dat er tussen de Belastingdienst en Jak BV een overeenkomst is gesloten, blijkt nergens uit. Er zijn geen verplichtingen die de Belastingdienst jegens Jak BV had moeten nakomen. Ook kan Piet niet bewijzen dat Jak BV grote schade heeft opgelopen door de samenwerking met het andere bedrijf.

Dus oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Daarvoor wordt Piet in privé aansprakelijk gesteld. Als voorschot op het nog vast te stellen bedrag van het boedeltekort moet Piet aan de curator alvast € 500.000,- voldoen!