Op 21 september was het Prinsjesdag. Vanwege de demissionaire status van ons kabinet is er dit jaar niet heel veel nieuws onder de zon. Grote beleidswijzigingen worden overgelaten aan een volgend kabinet. Er wordt wel extra geld uitgetrokken voor het klimaat, de woningmarkt en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Tijdens de algemene beschouwingen is daarbij nog een extra investering bijgekomen voor de woningmarkt, de energierekening, veiligheid en lerarensalarissen. Zoals het er nu naar uitziet worden deze betaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting, maar wat dat betreft kan het nog alle kanten op en weten we eigenlijk pas definitief wat het wordt als het Belastingplan definitief is goedgekeurd door de Eerste en de Tweede Kamer.

Wij geven zoals altijd een samenvatting van de maatregelen zodat je precies weet wat je kunt verwachten in 2022. We hebben de samenvatting verdeeld in twee categorieën: maatregelen voor privépersonen en maatregelen voor de ondernemer en zijn onderneming.

Maatregelen voor privépersonen

 • Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Met ingang van 2022 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 318 per jaar verlaagd. De overheid heeft namelijk eerder besloten dat ouders per 2 augustus 2022, 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald krijgen. De kosten hiervoor worden deels gecompenseerd met deze verlaging.
 • Aanpassingen eigen woning regeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
  In de Wet inkomstenbelasting worden een aantal regelingen met betrekking tot de overgang van de eigenwoningreserve (EWR), een aflossingsstand en een bestaande eigenwoning-schuld (BEWS) van de ene aan de andere fiscale partner aangepast.
 • Aanpassing cap elektrische auto’s
  Voorgesteld wordt om de cap (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is) in de bijtelling vanaf 2022 in twee stappen te verlagen. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling van 22% (waarmee de bijtelling uitkomt op 16%) wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. De verlaging van de bijtelling over 2022 is daardoor maximaal € 2.100 en over 2023 maximaal € 1.800. Voor het bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Per 2025 wordt de korting op de bijtelling verlaagd van 6% naar 5%. In combinatie met de verlaging van de cap per 2023 naar € 30.000 wordt het bedrag van de korting op de bijtelling maximaal € 1.500.
 • Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
  Naar aanleiding van de toeslagenaffaire zou met ingang van 1 januari 2022 de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen moeten gaan gelden. Die Wet creëert per 1 januari 2022 een juridische grondslag voor een tegemoetkoming om schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst te kunnen oplossen of te verzachten.

Maatregelen voor de ondernemer en zijn onderneming

 • Verhogen steunpercentages in de milieu-investeringsaftrek (MIA)
  Voorgesteld wordt om de steunpercentages in de milieu-investeringsaftrek per 1 januari 2022 te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.
 • Aanpassing tarief vennootschapsbelasting
  In het Belastingplan van vorig jaar was al opgenomen dat de tarieven per 1 januari 2022 niet zouden wijzigen. Wel zou de eerste schijf waarover 15% vennootschapsbelasting is verschuldigd, worden verhoogd van € 245.000,- in 2021 naar € 395.000,- in 2022. Het hoge tarief zou 25% blijven. Bij de algemene beschouwingen is een akkoord bereikt over verhoging van het hoge tarief naar 25,8% ter financiering van andere plannen.
 • Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
  Met ingang van 1 januari 2022 mogen werkgevers hun werknemers een onbelaste vergoeding verstrekken van € 2 per dag voor de extra kosten van thuiswerken. Een thuiswerkvergoeding mag niet worden gecombineerd met een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Einde tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling
  Aan de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling komt per 1 januari 2022 een einde. Dit betekent dat de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- aan fiscale loonsom wordt verlaagd van 3% naar 1,7%. Het percentage over het bedrag dat de € 400.000,- te boven gaat, blijft 1,18%.
 • Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek WBSO
  Een van de vereenvoudigingen is dat onder andere dat een ondernemer steeds een nieuwe S&O-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook indien die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Overige aanpassingen zijn onder andere op de verantwoording van uren, kosten en uitgaven.
 • Aanpassing regeling aandelenoptierechten
  In het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten wordt voorgesteld om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten per 1 januari 2022 te wijzigen waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Op basis van de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend, het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Met dit voorstel wordt het heffingsmoment via een keuzemogelijkheid verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptie-recht verkregen aandelen verhandelbaar zijn, en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om aan de verschuldigde belastingen te voldoen.
 • Beperking verrekening dividendbelasting
  Voorgesteld wordt om de mogelijkheden voor verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) met de vennootschapsbelasting voor belastingplichtigen temporeel te beperken met ingang van 1 januari 2022. De verrekening van voorheffingen wordt gelimiteerd tot het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting vóórdat rekening is gehouden met de verrekening van voorheffingen. Dit kan ertoe leiden dat (een deel van) de geheven voorheffingen in een jaar niet verrekend kunnen worden. Het in een jaar niet voor verrekening in aanmerking komende bedrag aan voorheffingen, kunnen worden overgebracht naar een later jaar waarin wel vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Voor een uitgebreide uiteenzetting en nog meer eindejaartips kun je hier verder lezen (Bron: Register Belastingadviseurs).

Uitleg nodig?

Wil je meer uitleg over deze of andere fiscaal gerelateerde onderwerpen, dan is Margreet Claassen van de fiscale afdeling je graag van dienst via het telefoonnummer 0317-413281.