De plannen en maatregelen die dit jaar op Prinsjesdag zijn aangekondigd, vloeien grotendeels voort uit het regeerakkoord van vorig jaar. Daardoor heeft voorafgaand aan Prinsjesdag al veel discussie plaatsgevonden en is er al veel gezegd over de voorgenomen maatregelen met als hoogtepunt (of zo u wil: dieptepunt) de afschaffing van de dividendbelasting. In dit artikel geven wij u graag een korte samenvatting van alle aangekondigde maatregelen.

Inkomstenbelasting

 • In plaats van drie schijven, komen er in de inkomstenbelasting nog twee schijven. Invoering staat gepland voor 2021.
 • De bovengrens van de hoogste schijf van de loon- en inkomstenbelasting blijft € 68.507.
 • Het tarief in de hoogste schijf wordt 51,75% (2018: 51,95%).
 • De algemene heffingskorting, de maximale arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan omhoog.
 • Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen de hypotheekrente van de eigen woning kan worden afgetrokken versneld afgebouwd. Deze tariefsmaatregel gaat ook gelden voor de ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek), de mkb-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek (o.a. ziektekosten, giften en scholingsuitgaven).
 • Het percentage van het eigenwoningforfait wordt verlaagd.
 • De voorwaartse verliesverrekening in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar.
 • Het inkomstenbelastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belangheffing) wordt in stappen verhoogd van 25% naar 26,9%.

Vennootschapsbelasting

 • Het vennootschapsbelastingtarief wordt verlaagd. Het tarief over de eerste € 200.000 winst wordt stapsgewijs verlaagd van 20% naar 16%. Het tarief in de tweede schijf voor winsten vanaf € 200.000 wordt in gedeeltes verlaagd van 25% naar 22,25%.
 • Tegenover de verlaging van het tarief staan maatregelen die de grondslag waarover vennootschapsbelasting moet worden betaald, verhogen. De belangrijkste maatregelen zijn:
  • De aftrekbaarheid van rente op derden- en concernleningen wordt beperkt tot 30% van de EBITDA of tot maximaal € 1 mln, als dat hoger is dan 30% van de EBITDA.
  • Beperking van de voorwaartse verliesverrekening van negen naar zes jaar.
  • Beperking van afschrijving van gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde.

Loonbelasting

 • Forfaitaire bijtelling voor een door de zaak ter beschikking gestelde fiets van 7% van de consumentenprijs van de fiets.
 • Verkorting maximale looptijd 30%-regeling van acht jaar naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht dus de maatregel geldt ook voor bestaande gevallen.

Omzetbelasting

 • Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% met ingang van 1-1-2019
 • De sportvrijstelling in de btw wordt gewijzigd. Dit heeft vooral gevolgen voor sportverenigingen en gemeentes.
 • De kleine ondernemersregeling wordt aangepast. Deze kan nu ook door niet-natuurlijke personen worden toegepast en is van toepassing bij een omzet van minder dan € 20.000 per jaar. Enkele specifiek genoemde vrijgestelde prestaties moeten voor de bepaling van de € 20.000-grens worden bijgeteld.

Overige

 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • Het tarief voor de verhuurdersheffing wordt verlaagd.
 • De maximale vergoeding voor vrijwilligers wordt verhoogd naar € 170 per maand en € 1.700 per jaar.
 • De berekening van belastingrente voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting wordt aangepast.
 • De teruggaveregeling van BPM voor taxis’en openbaar vervoer wordt afgeschaft.
 • Er worden diverse maatregelen ingevoerd ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken.

Los van de ingediende wetsvoorstellen die bovengenoemde maatregelen moeten invoeren, heeft de het kabinet aangekondigd schuldverhoudingen van dga’s met hun B.V. boven de € 500.000 te willen belasting in box 2. De maatregel is niet verder uitgewerkt in de Prinsjesdag-stukken maar bij brief heeft minister Hoekstra van Financiën alsnog een uitleg naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel zou op 1 januari 2022 in werking moeten treden.

De wetsvoorstellen zijn nog niet definitief. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen er nog wijzigingen optreden. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rondom de kabinetsplannen nauwgezet.  Via onze website en social media houden wij u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Tevens organiseren wij op korte termijn een ontbijtbijeenkomst waarin wij u graag uitgebreid bijpraten over dit onderwerp. Houd hiervoor ook onze website en nieuwsbrief in de gaten. Een uitgebreidere uiteenzetting van de fiscale maatregelen vindt u hier.