Als u uit uw BV gelden opneemt in rekening-courant, dan moet u wel kunnen aantonen dat u dit (op termijn) kunt terugbetalen, anders bent u fiscaal de klos. Hierover speelde er onlangs een procedure voor de Rechtbank Gelderland.

In een zaak die onlangs voorde Rechtbank Gelderland, 24.04.2017 (RBGEL:2017:2185) , speelde, gaat het om een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die eigenaar is van diverse panden en diverse BV’s.
Naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek wordt vastgesteld dat deze DGA een forse rekening-courantverhouding heeft met één van zijn BV’s. Zijn schuld bedraagt in 2009 namelijk maar liefst € 13.675.000,-. Daarbovenop neemt de DGA in 2009 voor een bedrag van € 850.000,- op uit zijn BV. Duidelijk is dat deze opnamen zijn bedoeld voor privé-uitgaven.

Standpunt inspecteur
De inspecteur is hier natuurlijk niet zo enthousiast over. Opnamen in rekening-courant zijn prima, maar niet als het de spuigaten uitloopt. De inspecteur kan de opnamen dan aanmerken als loon (belast tegen maximaal 52%) of als dividenduitkering (belast tegen 25%). Beslissend daarbij is of de DGA in staat is de gelden terug te betalen aan de BV. Kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat dit (op termijn) mogelijk is, dan heeft het geld het vermogen van de BV definitief verlaten. Er is dan sprake van een onttrekking die belast mag worden.
De DGA ontkent niet dat de opnamen zijn gedaan ten behoeve van privé-uitgaven. Wel stelt hij dat de gelden op termijn kunnen worden terugbetaald. Bovendien zou volgens de DGA rekening moeten worden gehouden met een grote storting die hij in één van zijn andere Bv’s heeft gedaan na de verkoop van onroerend goed.

Wat zegt de rechter?
Uit de vermogensopstelling van de DGA blijkt echter dat hij in 2009 dermate weinig vermogen in box 3 heeft dat hij niet in staat zal zijn de lening terug te betalen. Sterker nog, zijn vermogen is zelfs onvoldoende om de rente hierover te voldoen. Daarnaast neemt de rekening-courant alleen maar verder toe. Eind 2010 bedraagt deze bijna € 19 miljoen!
De Rechtbank concludeert dan ook dat er sprake is van een onttrekking. De DGA is niet in staat het geleende geld ooit terug te betalen. De inspecteur wilde deze opnamen eigenlijk belasten als loon, maar dat ging de rechter te ver. Omdat er geen enkel verband bestaat tussen de opnamen en eventuele werkzaamheden van de DGA voor de BV, moet de onttrekking belast worden als dividenduitkering.

Conclusie
Nu denkt u wellicht: “Dergelijke grote opnamen doe ik niet, ik sta niet voor miljoenen bij mijn BV in het krijt!” Ook kleinere rekening-courantschulden kunnen echter worden aangepakt. Een schuld van meer dan € 100.000,- blijkt in de praktijk al voldoende voor kritische vragen van de Belastingdienst.
Sluit een geldleningsovereenkomst met zakelijke voorwaarden met uw BV waarin een zakelijke rente is opgenomen. Mocht er twijfel over kunnen bestaan dat u niet voldoende kredietwaardig bent, verleen dan ook zekerheden aan de BV, zoals een eerste recht van hypotheek op onroerend goed of een pandrecht op een beleggingsportefeuille.