Van 3 juni tot en met 23 september 2013 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de regeling Food & Nutrition Delta (FND). De regeling van het ministerie van Economische Zaken stimuleert kennisvalorisatie door het MKB binnen de agri- en foodsector door technische/economische haalbaarheidsstudies en mkb-innovatieprojecten (industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling) mede te financieren. Deze projecten moeten aansluiten bij de publiek-private initiatieven van het TKI-agrifood en dragen zo bij aan de vertaling van (wetenschappelijke)kennis in concrete, technisch nieuwe producten. De openstelling heeft betrekking op FND- aalbaarheidsprojecten en FND-MKB-innovatieprojecten.

Tegelijk met de publicatie van de nieuwe aanvraagperiode en plafonds is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot FND-MKB-innovatieprojecten. Zo zal voor deze openstelling slechts één subsidiepercentage gehanteerd worden, namelijk 40% van projectkosten. Met de keuze voor één percentage ontstaat er een eenduidige bijdragesystematiek met de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Voorheen bedroeg de bijdrage voor industrieel onderzoek 35% en voor experimentele ontwikkeling 25%, eventueel verhoogd met 10 procentpunten in het geval van mkb-ondernemers.

Kwaliteit project bepalend
Daarnaast wordt de verdeling van beschikbare subsidiegelden voor FND-MKB-innovatieprojecten in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het project. Voorheen werd de subsidie toegekend op basis van volgorde van binnenkomst, nu worden de projecten op basis van een aantal criteria gerangschikt, waarna de best passende projecten een bijdrage ontvangen. Hierbij worden de volgende rangschikkingscriteria gehanteerd:

  • de technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;
  • het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van de technologische samenwerking, in ieder geval uitgedrukt in de mate van complementariteit van de deelnemers, de mate van toereikendheid van de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  • de verbetering van de ecologische of sociale prestaties van een deelnemer in een samenwerkingsverband, dan wel van de ecologische of sociale aspecten van de samenleving (o.a. het realiseren van een bijdrage aan de volksgezondheid).

Voor FND-haalbaarheidsprojecten worden subsidies nog steeds toegekend naar volgorde van binnenkomst.

Bijdrage en indiening
Voor FND-haalbaarheidsprojecten geldt een subsidieplafond van € 600.000 en voor FND-MKB-innovatieprojecten is maximaal € 4,4 miljoen beschikbaar. Voor FND-haalbaarheidsprojecten blijft een 50% subsidiepercentage van kracht. Zoals vermeld, is voor MKB-Innovatieprojecten slechts één subsidiepercentage van kracht, te weten 40% van de projectkosten. De maximale bijdrage voor FND-haalbaarheidsprojecten is € 50.000 per aanvraag. Voor FND-MKB-Innovatieprojecten geldt een maximaal subsidiebedrag van € 400.000. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies en MKB-innovatieprojecten kunnen ingediend worden tussen 3 juni 2013 en 23 september 2013 tot 17.00 uur.

Denkt u dat u onder deze regeling valt? Wij adviseren u graag over dit onderwerp!