Als uw klant zijn factuur niet betaalt, kunt u de btw terugvragen. In de praktijk blijkt dat dit vaak wordt vergeten.

Als uw klant de factuur niet kan betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement, kunt u de door u berekende en afgedragen btw onder bepaalde voorwaarden bij de Belastingdienst terugvragen. U moet de Belastingdienst per brief verzoeken om teruggaaf van de berekende btw. Let op. U mag de btw niet als een negatief bedrag in uw btw-aangifte verwerken. Ook het uitreiken van een creditfactuur is geen correcte oplossing. U heeft de prestatie (levering of dienst) immers reeds verricht aan uw klant.

U moet het verzoek indienen binnen één maand na het einde van het tijdvak (maand, kwartaal of jaar) waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat betaling door uw klant achterwege zal blijven. Dit kan zijn bij ontvangst van een schriftelijk bericht van de curator, een schriftelijk bericht van uw incassobureau of correspondentie met uw klant waaruit blijkt dat betaling niet in de lijn der verwachtingen ligt.

Dan kan de Belastingdienst de btw alleen nog ambtshalve teruggeven. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open. Het verzoek kan later nogmaals worden ingediend.

In de volgende gevallen wordt de factuur geacht te zijn betaald en zal er geen teruggaaf worden verleend:

  • bij verrekening van twee vorderingen: hiervan zal sprake zijn als u naast een vordering ook een schuld op uw klant heeft;
  • bij omzetting van een koopschuld in een leenschuld: hiervan zal sprake zijn als u een lening aan uw klant verstrekt, waarbij uw klant door middel van afbetaling als het ware zijn koopschuld aan u voldoet. Tip. Mocht u uw klant toch tegemoet willen komen, dan doet u er beter aan uitstel van betaling te verlenen.