Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De huidige regeling voor de werktijdverkorting is per 17 maart 17.45 uur ingetrokken. Heeft u een aanvraag voor de werktijdverkorting gedaan dan wordt deze doorgeleid naar de NOW.
De NOW-aanvraag gaat via het UWV. Je kunt nog geen aanvraag indienen, UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april (uiterlijk 14 april) uit te voeren.

Voor wie is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bedoeld?
De noodmaatregel is bedoeld voor iedere werkgever die sociaalverzekerde werknemers in (tegenwoordige) dienst heeft. Voor werknemers die onder de regeling vallen, betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. Uw werknemers kunnen naar onze mening dus wel worden ingezet voor werkzaamheden die niet direct omzet opleveren en die wel goed zijn voor uw bedrijf. Gebruik bijvoorbeeld de gelegenheid om interne processen te verbeteren, alhoewel dit nu misschien minder belangrijk lijkt.

Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld mei-juni-juli.  Geldt de regeling ook voor startende ondernemers? Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 1. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Werkgever zal de werknemers het reguliere salaris moeten blijven doorbetalen.
 2. Geen ontslag aanvraag wegens bedrijfseconomische reden. Maar wel toegestaan is:
  • Proeftijdontslag
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Af laten lopen van tijdelijke contracten
  • Ontslag op andere gronden

Ontslaat u uw medewerkers toch om bedrijfseconomische reden dan zal de tegemoetkoming worden verlaagd met de loonsom van de bedreigde werknemer + 50%

 1. Aanvullende voorwaarde die er bij is gekomen en dat is dat de werkgever zijn werknemers informeert over de subsidieverlening.
 2. De werkgever mag de tegemoetkoming uitsluitend gebruiken voor de betaling van de loonkosten

Vragen, voorschot en uitbetalen
De aanvraag zal dan ingediend worden bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Hiermee kan de werkgever zijn werknemers met zowel een vast als flexibel contract doorbetalen De voorschot uitbetaling gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.