Zoals bekend, is het tarief voor dividend uit uw BV tijdelijk verlaagd van 25 naar 22%. U kunt daar alleen in 2014 nog van profiteren.
Bij de presentatie van het Belastingplan 2015 is duidelijk geworden dat de tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk belangtarief (box 2) niet zal worden verlengd. Dit betekent dat deze belastingkorting van 3% alleen nog geldt in 2014.

Voor de meeste directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) zal een dividenduitkering voor de hand liggen. Maar dit is sinds de invoering van de flex-BV niet zonder risico. Voordat een uitkering plaatsvindt, moet het bestuur van de BV namelijk eerst onderzoeken of de BV ook na de dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen, de ‘uitkeringstoets’.

Bij het uitvoeren van de uitkeringstoets moeten alle vermogensbestanddelen van de BV op de waarde in het economisch verkeer worden gesteld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het pensioen in eigen beheer. Een waardering op commerciële grondslagen is veelal aanzienlijk hoger dan de fiscale waardering in de jaarrekening. Als hierdoor onvoldoende vermogen aanwezig is voor een dividenduitkering, kan het uitkeren hiervan leiden tot een fiscale afkoop van het pensioen. En dat betekent direct progressief afrekenen over de gehele commerciële waarde van de voorziening!

Als een DGA overlijdt vóór zijn pensionering (vooroverlijden), dan moet de BV al direct beginnen met het uitbetalen van het partnerpensioen. Voor dit risico mag fiscaal geen voorziening worden gevormd. Meestal is dit risico dan ook extern herverzekerd. Let op. Als een BV dit risico niet extern heeft herverzekerd, dan moet volgens de fiscus hiermee rekening worden gehouden bij de beoordeling van een dividenduitkering. In de regel zal dit dan tot afkoop leiden.