Prinsjesdag ligt alweer achter ons en het Belastingplan over 2016 is bekend gemaakt. We geven u in deze nieuwsbrief graag een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Belastingplan 2016

Loonbelasting

 • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker gemaakt om mensen aan te nemen en in dienst te houden. Dat geldt vooral voor de onderkant van de arbeidsmarkt door de introductie in 2017 van een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor werkgevers die werknemers rond het minimumloon in dienst hebben.
 • Het gebruikelijkheidscriterium onder de werkkostenregeling wordt aangescherpt. Dit om onder meer tariefsarbitrage te voorkomen. Bijvoorbeeld door het omzetten van vakantiegeld in een eindheffingsbestanddeel.

Inkomstenbelasting

 • De tarieven in de tweede en de derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting worden met circa 2%-punt verlaagd.
 • Het kabinet stelt in het Belastingplan een hervorming voor van de vermogensrendementsheffing in box 3. Hierdoor sluit de heffing gemiddeld beter aan bij het rendement dat belastingbetalers daadwerkelijk behalen. Het heffingvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd.
 • De algemene heffingskorting voor hogere inkomens wordt afgebouwd.
 • Ook de inkomensgrens waar het toptarief begint, wordt verhoogd waardoor mensen pas vanaf een hoger inkomen in het hoogste tarief vallen. Hiermee wordt het aangrijpingspunt van het toptarief meer vergelijkbaar met wat in andere landen gebruikelijk is.
 • In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 is bovendien een forse verhoging van de arbeidskorting opgenomen met ruim 650 euro voor inkomens tot ongeveer € 50.000.
 • Voor werkende mensen met jonge kinderen voorziet het Belastingplan in een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Als mensen met een aanmerkelijk belang emigreren, krijgen ze van de Belastingdienst een zogenoemde conserverende aanslag over de waardegroei van hun bezit in de periode dat zij in Nederland woonden. In de huidige situatie hoeft een emigrant deze aanslag alleen te voldoen als (nagenoeg) alle winstreserves in de vennootschap worden uitgekeerd of bij verkoop van de aandelen. Zolang dit niet gebeurt, hoeft de aanslag niet te worden betaald. De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden na 10 jaar verblijf in het buitenland. In het Belastingplan 2016 wordt de kwijtschelding geschrapt. Geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders betalen straks evenveel en op hetzelfde moment belasting als niet-geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders. De conserverende aanslag blijft voortaan voor onbepaalde tijd openstaan. Daarnaast verdwijnt de bepaling dat emigranten met een aanmerkelijk belang de conserverende aanslag slechts hoeven te voldoen bij een winstuitkering van 90% of meer.
 • Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te repareren wordt de ouderenkorting eenmalig met 222 euro verhoogd. Dit geldt voor inkomens tot circa 35.800 euro.

Vennootschapsbelasting/ dividendbelasting

 • De deelnemingsvrijstelling en –verrekening zullen niet meer worden toegepast op voordelen uit een deelneming waar ook ter wereld als die vergoedingen of betalingen bij de deelneming in aftrek kunnen worden gebracht voor een winstbelasting. Nederland implementeert hiermee de aanpassingen in de Europese Moeder-dochterrichtlijn.
 • Een coöperatie wordt inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting als het hoofddoel of een van de hoofddoelen van de coöperatiestructuur het ontgaan van belastingheffing is, en deze structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.

Auto

 • Hiervan is bekend dat men terug wil (vanaf 2017) naar twee bijtellingspercentages voor privégebruik, 4% voor auto’s die geen uitstoot veroorzaken (voor electrische auto’s echter tot maximaal € 50.000 van de aanschafwaarde) en 22% voor alle andere auto’s. Voor de zogenaamde stekker-auto’s is de fiscale pret dus voorbij vanaf 2016. Normaal gesproken worden bestaande gevallen (auto’s die voor 2016 op kenteken staan) nog vijf jaar gedoogd. De BPM wordt langzaam afgebouwd en de motorrijtuigenbelasting gaat omlaag, behalve voor oude diesels, die krijgen 15% verhoging.

Overige

 • De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.
 • De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 omhoog. Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo’n 5 procent minder zelf uit te geven aan de kinderopvang. Als ouders bijvoorbeeld maandelijks 500 euro aan kinderopvang nodig hebben, dan krijgen ze volgend jaar 25 euro per maand extra vergoed.
 • Vaders mogen langer met verlof na de geboorte van hun baby. In plaats van twee dagen, krijgen ze vijf dagen vrij.
 • Voor komend jaar stelt het kabinet een pakket kleinere vereenvoudigingen voor. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het samenvoegen van de research & developmentaftrek en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, de vervanging van premiekortingen door loonkostenvoordelen en de uitbreiding van de werkingssfeer van de zogenoemde doelmatigheidsbepaling tot experimenten.

Een uitgebreidere uiteenzetting van de fiscale maatregelen vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

Schuurman en de Leeuw accountants en belastingadviseurs

Edwin Schuurman
Edgar de Leeuw
Margreet Claassen- Lamers
Toine van Veenendaal