Staatssecretaris Snel (Financiën) heeft bekendgemaakt welke forfaitaire rendementen in 2019 voor box 3 zullen worden gehanteerd. Het rendement op sparen gaat omlaag naar 0,13%, voor beleggen stijgt het aangenomen rendement naar 5,6%. Het heffingsvrij vermogen gaat in 2019 naar € 30.360.

Toelichting percentage sparen:

Voor de zogeheten rendementsklasse I (sparen) wordt sinds dit jaar voor de bepaling van het forfaitaire rendement dichter bij het actuele gemiddelde werkelijke rendement aangesloten. Voorheen werd uitgegaan van een voortschrijdend gemiddelde van vijf jaren, gerekend vanaf twee jaar voor het aangiftejaar. Nu wordt uitgegaan van het spaarrendement over de meest recente beschikbare periode van 12 maanden. Dat is van juli tot en met juni van het jaar voorafgaand aan de aangifte. “Daardoor werd het spaarrendement voor 2018 niet vastgesteld op 1,3%, maar op 0,36%. Voor 2019 is dus het gemiddelde spaarrendement in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 bepalend. De spaarrente is in die periode ten opzichte van de periode juli 2016 tot en met juni 2017 verder gedaald. Het rendement voor sparen voor 2019 wordt op basis van deze gewijzigde systematiek 0,13%.”

Toelichting percentage beleggen:

Voor het rendement op beleggen (rendementsklasse II) wordt uitgegaan van een meetkundig gemiddelde waarin het langetermijnrendement van het voorgaande jaar (2018) voor 14/15e deel weegt en het jaarrendement van het daaraan voorafgaande jaar (2017) voor 1/15e deel. “Door de stijging van de huizenprijzen ligt het jaarlijkse rendement voor onroerende zaken over 2017 boven het langetermijnrendement 2018. Ook aandelen zijn in 2017 fors in waarde gestegen. Het jaarrendement op aandelen bedroeg 13,72%. Het rendement op obligaties in 2017 vertoonde wel een lichte stijging ten opzichte van 2016, maar ligt nog beduidend onder het langetermijnrendement 2018. Het langetermijnrendement voor 2019 voor het totaal van de beleggingen wordt bepaald door de uitkomsten voor onroerende zaken, aandelen en obligaties te wegen met respectievelijk 53%, 33% en 14%. Het langetermijnrendement op het totaal van beleggen 2018 bedraagt 5,38%. Na herijking met de rendementen in 2017 komt het langetermijnrendement voor beleggingen voor 2019 uit op 5,60%.”