Recente wet- en regelgeving bevat nieuwe of aangepaste regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en de giftenaftrek. De hoofdlijnen van deze nieuwe anbi regels voor 2021 zetten we op een rij.

 1. Interne registratieplicht voor stichtingen van uitkeringen tot en met 25 procent vanaf 8 juli 2020
 2. UBO-registratieplicht vanaf 27 september 2020
 3. Verplichte standaardformulieren voor publicatieplicht grotere ANBI’s vanaf 1 januari 2021
 4. Grote ANBI’s
 5. Versoepelde liquidatie-eis per 1 januari 2021
 6. Waarde periodieke gift in natura in overeenkomst verplicht per 1 januari 2021
 7. Contante giften per 1 januari 2021 niet langer aftrekbaar
 8. Aanscherping integriteitstoets

1. Interne registratieplicht voor stichtingen van uitkeringen tot en met 25 procent vanaf 8 juli 2020

Met ingang van 8 juli 2020 moeten stichtingen uitkeringen tot en met 25 procent van het jaarlijks voor uitkering vatbare bedrag intern registreren. Daartoe moet een intern register worden bijgehouden, met daarin:

 1. naam en adres van de ontvanger van de uitkering;
 2. bedrag van de uitkering;
 3. datum waarop de uitkering is gedaan.

In zekere zin moest deze informatie al onderdeel uitmaken van de administratie en in dat opzicht is deze registratieverplichting naar onze mening enkel een verduidelijking van jouw administratieplicht.

2. UBO-registratieplicht vanaf 27 september 2020

De UBO-registratieplicht voor vennootschappen en andere juridische entiteiten is op 27 september 2020 in werking getreden. Dit betekent dat ook ANBI’s (stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) moeten registreren.
Juridische entiteiten die op de inwerkingtredingsdatum al bestonden en waren ingeschreven in het Handelsregister, hebben vanaf die datum 18 maanden de tijd om hun UBO te registreren. Een bestaande entiteit heeft tot 27 maart 2022 de tijd om aan deze registratieplicht te voldoen.

Een deel van de geregistreerde gegevens van UBO’s is voor iedereen toegankelijk. De UBO-registratieplicht betekent dat er minimaal een UBO van een entiteit moet worden geregistreerd.

3. Verplichte standaardformulieren voor publicatieplicht grotere ANBI’s vanaf 1 januari 2021

Een van de voorwaarden om te kwalificeren als een ANBI is dat de ANBI bepaalde informatie publiceert op haar website. Voor de publicatieplicht van financiële gegevens zijn standaardformulieren beschikbaar. Vanaf 1 januari 2021 zijn grotere ANBI’s verplicht om gebruik te maken van de standaardformulieren voor de publicatieplicht van financiële gegevens. Voor andere ANBI’s geldt die verplichting niet.

4. Grote ANBI’s

Van een grotere ANBI is sprake als:

 1. de totale lasten (met inbegrip van financiële lasten) van een niet-fondsenwervende instelling in het betreffende boekjaar minstens 100.000 euro bedroegen en
 2. de totale baten van een fondsenwervende instelling in het betreffende boekjaar minstens 50.000 euro bedroegen. Een ANBI kwalificeert als een fondsenwervende instelling als zij actief geld of goederen werft onder derden.

Grotere ANBI’s die hun boekjaar per 31 december 2020 hebben afgesloten, hebben tot uiterlijk 30 juni 2021 om de financiële verantwoording over 2020 te publiceren via een standaardformulier.

5. Versoepelde liquidatie-eis per 1 januari 2021

De statuten van een ANBI moeten een bepaling bevatten waarin staat waaraan het geld dat overblijft na opheffing van een ANBI wordt besteed (liquidatie-eis).

Tot 1 januari 2021 moest dit geld (batig liquidatiesaldo) worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel (of een buitenlandse instellingen die voor minstens 90% het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft). Vanaf 1 januari 2021 is de gelijksoortigheidseis alleen gehandhaafd voor culturele instellingen. Voor andere ANBI’s geldt dat de statuten een bepaling moeten bevatten dat dit batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI of een buitenlandse instelling die voor minstens 90% het algemeen nut beoogt.

6. Waarde periodieke gift in natura in overeenkomst verplicht per 1 januari 2021

Voor de verplichte vastlegging van een periodieke gift kun je gebruik maken van een notariële akte maar ook van een overeenkomst tussen de donateur en jouw instelling. De overeenkomst moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat deze overeenkomst per 1 januari 2021 bij giften in natura ook de waarde in het economische verkeer moet vermelden.

7. Contante giften per 1 januari 2021 niet langer aftrekbaar

Contante giften zijn per 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar. Wanneer er voor de verplichte vastlegging van een periodieke gift in natura gebruik wordt gemaakt van een (onderhandse) overeenkomst, dan moet die overeenkomst vanaf 1 januari 2021 de waarde in het economische verkeer van de gift in natura bevatten. De eerder aangekondigde taxatieplicht voor giften in natura vindt vooralsnog geen doorgang.

8. Aanscherping integriteitstoets

De Belastingdienst kan per 1 januari 2021 ter controle van de integriteit van de ANBI of een betrokken persoon vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe anbi regels voor 2021? Neem dan direct contact op met onze belastingadviseurs Margreet Claassen en Mariëlle van Bentum via 0317 – 413281.