Staatssecretaris Snel gaat in op het voorgenomen beleidsbesluit voor rulings met een internationaal karakter. Van elke ruling met een internationaal karakter wordt een anonieme samenvatting gepubliceerd alsmede van een situatie die niet tot een ruling heeft geleid

Het besluit vervangt de huidige APA- en ATR-besluiten en zal gepubliceerd worden in de Staatscourant vóór 1 juli zodat het beleid op 1 juli 2019 kan ingaan.

 Proces van afgifte

Het besluit beschrijft in onderdeel 3 in welke gevallen door de Belastingdienst geen vooroverleg zal worden gevoerd en derhalve geen ruling tot stand zal komen. Kort samengevat is dit het geval indien geen sprake is van economische nexus, het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige of doorslaggevende reden is voor de rechtshandeling, of een transactie plaatsvindt met een land dat is opgenomen in de Nederlandse lijst voor laagbelastende landen. Deze begrippen worden beschreven in het besluit en zullen vervolgens na 1 juli nader concreet afgebakend worden door middel van situaties die zich in de praktijk voordoen. Deze situaties zullen vervolgens worden gepubliceerd. Verder zijn de nieuwe kaders voor de looptijd van een ruling opgenomen in onderdeel 5 en de eisen waaraan een verzoek om een ruling moet voldoen in onderdeel 6. Onderdeel 7 bevat de kaders waaraan de vaststellingsovereenkomst moet voldoen en in onderdeel 8 wordt een aantal overige onderwerpen behandeld.

Transparantie

In onderdeel 4 van het besluit is opgenomen dat van elke ruling met een internationaal karakter een geanonimiseerde samenvatting zal worden gepubliceerd. In aanvulling daarop en in aanvulling op eerdere voornemens heeft Snel  besloten dat ook een samenvatting zal worden gepubliceerd van situaties waarin het vooroverleg niet heeft geleid tot de afgifte van een ruling. In de samenvatting zal dan uiteen worden gezet waarom de ruling niet tot stand is gekomen. Iedere te publiceren samenvatting zal zijn gebaseerd op unieke feiten en omstandigheden waardoor precedentwerking geen vanzelfsprekendheid is en per casus de fiscale gevolgen moeten worden beoordeeld.