Om extra inkomsten voor de schatkist te genereren, is het maximale premie-inkomen in 2012 fors verhoogd. Volgens de rechter kan dit echter niet door de beugel.

Forse stijging premiemaximum in 2012
De overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg zijn de laatste jaren sterk gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht.
Financiering vindt onder andere plaats door heffing van de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Het inkomen waarover premie is verschuldigd, is gemaximeerd. Om extra inkomsten voor de schatkist te genereren, is het maximale premie-inkomen fors verhoogd van € 33.427,- in 2011 naar € 50.064,- in 2012. Het premiepercentage werd daarentegen iets verlaagd.

Die verhoging heeft in eerste instantie plaatsgevonden door een Besluit van de minister. Pas veel later, op 8 november 2012 om precies te zijn, is de wet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 aangepast.

Onlangs heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (nummer AWB12/2226, 07.05.2013) geoordeeld dat deze gang van zaken niet door de beugel kan.
Van een werknemer werd premie Zorgverzekeringswet geheven op basis van het verhoogde premiemaximum. De werknemer maakte daartegen bezwaar omdat er naar zijn mening geen wettelijke grondslag voor was. De rechtbank oordeelde dat die grondslag inderdaad ontbrak. Weliswaar was de wet hangende de door werknemer aangespannen procedure met terugwerkende kracht aangepast, maar dat kon de werknemer niet worden tegengeworpen, omdat de wetgever dan ingrijpt in een lopende procedure.

DGA: Bij werknemers, en dus ook bij directeuren-grootaandeelhouders, vindt inhouding plaats via de loonaangifte. Als daar niet tijdig bezwaar tegen is gemaakt, staat de verschuldigde premie daarmee vast en kan er dus geen bezwaar meer worden gemaakt.
Ondernemer: Voor een ondernemer vindt de heffing daarentegen bij aanslag plaats. Daartegen kan bezwaar gemaakt worden. Hierbij moet bedacht worden dat de kans groot is dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan. De uitkomst daarvan is onzeker.

Tot die tijd is het voor ondernemers met een premie-inkomen boven € 33.427,- raadzaam om ter behoud van rechten bezwaar te maken nadat de definitieve aanslag premie Zorgverzekeringswet 2012 is opgelegd. Dit moet u binnen zes weken na dagtekening van die aanslag doen. Het is dus wachten op de ontvangst van het aanslagbiljet Zvw 2012.

Uw financiële voordeel kan worden berekend op maximaal 5% van het verschil tussen € 50.064,- en € 33.427,- aan premie-inkomen, dus maximaal € 831,- op jaarbasis. Aangezien de wet op 8 november 2012 is aangepast, waarschijnlijk op 312/365 daarvan, oftewel: € 710,-. Let op: Het is aan u om te beslissen of u dit bedrag voldoende de moeite waard vindt voor alle rompslomp rond een bezwaar en mogelijk beroep (met het risico dat uiteindelijk de fiscus alsnog gelijk krijgt).