In lijn met Europese regels is er in Nederland een wet in voorbereiding om per juni 2017 een openbaar ‘UBO-register’ te realiseren.

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Daarmee worden personen bedoeld die financieel belanghebbenden zijn bij een vennootschap (Vof, CV) of bij een rechtspersoon (BV of NV).

Als UBO wordt aangemerkt:

  • een vennoot die een belang heeft van 25% of meer in een vennootschap (Vof, CV); of
  • een aandeelhouder die 25% of meer van de geplaatste aandelen heeft van een BV of NV.

Daardoor kan de vennoot of aandeelhouder voor een belangrijk deel zeggenschap uitoefenen in de vennootschap of rechtspersoon waarbij hij is betrokken.

Een aandeelhouder met ten minste 25% van de aandelen heeft immers ook de stemrechten die aan de aandelen zijn verbonden. Hij heeft de bevoegdheid om, al dan niet samen met andere aandeelhouders, bestuurders (directeuren) te benoemen of te ontslaan. Ook wordt aan hem een belangrijk deel van de winst uitgekeerd. Is hij 100%-aandeelhouder, dan bepaalt hij zelfs alleen het beleid in de BV en heeft hij als enige recht op winstuitkering.

De gegevens die in het UBO-register worden vermeld zijn:

  • de volledige naam en voornamen van de vennoot/aandeelhouder;
  • zijn geboortedatum;
  • zijn nationaliteit en het land waar hij woont;
  • de aard en de omvang van zijn belang in de vennootschap/rechtspersoon.

Het privéadres wordt eveneens geregistreerd, maar die gegevens worden niet openbaar gemaakt. Die zijn alleen ter inzage voor overheidsinstanties die een geheimhoudingsplicht hebben (FIOD, OM, Belastingdienst).

Omdat Nederland kiest voor een openbaar register, heeft in de toekomst iedereen toegang tot deze gegevens. Dat kan in strijd zijn met het recht op privacy. Daarom worden er vier waarborgen ingesteld:
1. van iedereen die gegevens opvraagt uit het register, worden de personalia (met legitimatiebewijs!) geregistreerd;
2. voor inzage zal een vergoeding moeten worden voldaan;
3. privépersonen krijgen alleen toegang tot een beperkt aantal gegevens;
4. als er risico bestaat dat de veiligheid van de UBO in het geding komt, kunnen bepaalde gegevens worden afgeschermd.

Het plan is dat de Kamer van Koophandel (KvK) de gegevens van het UBO-register zal beheren en bijhouden. De bedoeling is om het UBO-register tegelijk in te voeren met het centraal aandeelhoudersregister dat op stapel staat. De gegevens met betrekking tot een onderneming en de daarbij betrokken personen zijn dan op één plek beschikbaar en voor iedereen in te zien. Voor de BV (of NV) worden de gegevens bij de KvK aangeleverd door de notaris. Voor de Vof of CV is dat de eigen verantwoordelijkheid van de vennootschap.