Wanneer jaarlijks de huwelijkse voorwaarden in een berekening worden uitgewerkt door een accountant, dan hebben beide partners zich bij de verdeling van het vermogen te houden aan deze berekening. Dat stelt de rechter in een echtscheidingszaak.

Veel mensen willen bij een huwelijk hun vermogens gescheiden houden, omdat een echtscheiding nu eenmaal niet te voorzien is. Zij kiezen er dan voor om niet in gemeenschap van goederen, maar op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Huwelijkse voorwaarden kunnen helpen om duidelijkheid te scheppen over wat een ieder toekomt, maar de praktijk wijst uit dat alleen het ‘hebben’ van huwelijkse voorwaarden niet voldoende is.

Periodiek verrekenbeding
De meeste echtgenoten vinden dat zij beiden recht hebben op inkomsten die tijdens het huwelijk worden verkregen. Daarom is in huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen. Dit houdt in dat het gedeelte van het inkomen van beide echtgenoten, dat overblijft na aftrek van de huishoudelijke kosten, jaarlijks wordt verdeeld tussen beide echtgenoten. Op welke wijze die verdeling plaatsvindt wordt vastgelegd in de akte van huwelijkse voorwaarden. Wanneer dit jaarlijks wordt bijgehouden, weten beide partners hoeveel zij na afloop van ieder jaar aan elkaar zijn verschuldigd.

In de praktijk blijkt dat veel echtgenoten de huwelijkse voorwaarden waarin een periodiek verrekenbeding is opgenomen, niet jaarlijks (laten) uitwerken. Dit kan onverwachte financiële gevolgen met zich meebrengen. Immers, er kan op grond van de akte van huwelijkse voorwaarden wel jaarlijks een vordering ontstaan. Maar als de omvang van deze vordering niet specifiek wordt bepaald, wordt het na verloop van jaren steeds moeilijker om de exacte hoogte van de vordering vast te stellen.

Daarbij komt dat in de wet staat dat indien een verrekenplicht niet is nagekomen, de verrekening zich ook uitstrekt over het saldo ontstaan door belegging en herbelegging van wat niet is verrekend, alsmede over de opbrengsten daarvan. Dus niet alleen spaargelden worden in de verrekening betrokken, maar ook wat met die spaargelden is verkregen, bijvoorbeeld een woning, cultuurgrond of aandelen. Dit gaat dus (veel) verder dan een verdeling van het jaarlijks gespaarde inkomen.

Geen discussie na uitwerking periodiek verrekenbeding
De jaarlijkse uitwerking van de huwelijkse voorwaarden heeft voordelen, zo bleek onlangs in een echtscheidingszaak. De rechter heeft namelijk bepaald dat het ondertekenen van de door de accountant opgestelde berekeningen ten uitvoering van het periodiek verrekenbeding worden aangemerkt als vaststellingsovereenkomst.

In deze zaak werd door de man een verzoek ingediend tot echtscheiding. Gedurende het huwelijk werd jaarlijks door de accountant een berekening gemaakt van het te verdelen overgespaarde inkomen tussen de echtgenoten. Het te verrekenen bedrag werd niet uitgekeerd, maar werd omgezet in een vordering van de vrouw op haar man. In het kader van de echtscheiding stelde de vrouw in deze rechtszaak dat haar meer geld toekomt dan volgens de berekening is vastgesteld; de berekening zou niet volledig genoeg zijn. De rechter stelde zich echter op het standpunt dat de echtgenoten zich jegens elkaar aan de berekening van de accountant hebben gebonden en dat daar geen discussie meer over kan bestaan.

Wanneer u hulp nodig heeft met het opstellen van een periodiek verrekenbeding, helpen wij u graag!