Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat een man met de enkele inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet aannemelijk maakt dat hij in 2008 IB-ondernemer was.

Aan de man is vergeefs een herinnering en vervolgens een aanmaning gestuurd om IB-aangifte over 2008 te doen. In een brief aan de Belastingdienst stelt hij dat hij in dat jaar als ondernemer een verlies heeft geleden van ruim € 40.000 dat nog met diverse jaren moet worden verrekend. In geschil is de ambtshalve aanslag over 2008 met een belastbaar inkomen in box 1 van € 38.221, alsmede de verzuimboete van € 22.

Volgens Rechtbank Leeuwarden kan de man met het uitsluitend innemen van globale stellingen nimmer voldoen aan de op hem rustende bewijslast. In het midden kan dus blijven of de bewijslast wegens het niet doen van aangifte moet worden omgekeerd. Er mag namelijk van de man worden verwacht dat hij de gevraagde bescheiden, die zijn stellingen ondersteunen, verzamelt en overlegt. De man gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de man met de enkele inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet aannemelijk maakt dat hij in 2008 IB-ondernemer was. Hij claimt dus vergeefs de zelfstandigen- en startersaftrek en ook het door hem geclaimde ondernemingsverlies moet worden afgewezen. Voor het overige heeft de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing genomen. Het beroep van de man is ongegrond. Het verzoek van de man om toepassing van de hardheidsclausule wordt op de voet van art. 6:15 Awb doorgestuurd naar de Minister van Financiën.