Steeds meer bedrijven maken gebruik van de fiscale regelingen die onderzoek en vernieuwing bevorderen. Zowel midden- en kleinbedrijf als multinational, van starter tot familiebedrijven. In totaal deden vorig jaar ruim 22.000 ondernemingen een beroep op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Dit is te lezen in het jaarlijkse rapport ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk’ over de WBSO en de Research & Development Aftrek (RDA). Hieruit blijkt dat het aantal bedrijven dat gebruikmaakte van de WBSO in 2012 voor het vijfde jaar op rij steeg, inmiddels naar 22.220. MKB-bedrijven vormen met 97% de grootste groep gebruikers. Ook het aantal S&O-aanvragen steeg en bedroeg in 2012 36.800. Het ging hierbij om ruim 111 miljoen gemaakte S&O-uren. Aan 21.700 van de 36.800 aanvragen werd ook een RDA toegekend. In totaal maakten 13.860 WBSO-bedrijven ook gebruik van de RDA. Daardoor was € 814 miljoen vrijgesteld van Vpb en IB. Gezamenlijk ondersteunden de WBSO en RDA in totaal € 5,9 miljard aan S&O-(loon)uitgaven.

S&O-aftrek
De WBSO kent zowel voor inkomstenbelastingplichtigen als voor inhoudingsplichtigen een faciliteit. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat door Agentschap NL bij een S&O-verklaring is aangemerkt als S&O. Voldoet de zelfstandige ondernemer aan de voorwaarden, dan komt hij in aanmerking voor een S&O-aftrek over de bruto jaarwinst. De S&O-aftrek bedraagt in 2013 €12.310, voor starters is dit € 18.467.

S&O-afdrachtvermindering
Ondernemingen die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten. Het fiscale voordeel is een vermindering van de af te dragen loonheffing, die kan worden toegepast als voldaan is aan alle voorwaarden. De S&O-afdrachtvermindering bedraagt 38% over de eerste € 200.000 loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 14%. Startende ondernemingen hebben recht op extra financieel voordeel (50% in plaats van 38%). De in 2012 toegekende S&O-afdrachtvermindering bedroeg € 853 miljoen, de geschatte verzilvering in de inkomstenbelasting € 735 miljoen. Dit is een daling ten opzichte van 2011 die te wijten is aan de verlaging van de schijfpercentages en de bovengrens van de eerste schijf in 2012. Overigens is de machine- en apparatenindustrie de grootste sector in termen van S&O-(loon)uitgaven, gevolgd door de sector Telecom en ICT.

RDA
Tot slot kan de innovatieve ondernemer ook gebruik maken van de Research & Development Aftrek (RDA). In 2013 bedraagt deze 54% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren, of 54% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven. Het RDA-bedrag in de RDA-beschikking(en) in 2013 is als aftrekpost op te voeren in de aangifte VpB of IB over 2013.