Als u een eigen woning heeft, mag u de betaalde hypotheekrente onder voorwaarden als aftrekpost opvoeren. Als een deel van uw inkomen echter in de hoogste belastingschijf valt, krijgt u een hypotheekrentebijtelling.

Uw woning wordt als eigen woning aangemerkt als u, uw fiscale partner of u beiden eigenaar bent van de woning en de woning uw hoofdverblijf is.

Aftrekbare rente.
Wordt uw woning aangemerkt als een eigen woning, dan mag u de betaalde rente van uw hypotheek of lening aftrekken van uw inkomen. Hierbij is het wel van belang dat u de (hypotheek)lening bent aangegaan voor:

  • de aankoop van uw eigen woning;
  • de verbouwing van of het onderhoud aan uw eigen woning;
  • het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming;
  • de eenmalige (financierings)kosten van uw eigen woning.

Eigenwoningforfait.
Als u een eigen woning heeft, moet u voor deze woning een bedrag bij uw inkomen optellen, het zogenoemde ‘eigenwoningforfait’. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning.

Bedraagt de WOZ-waarde van uw woning bijvoorbeeld meer dan € 75.000,-, maar niet meer dan € 1.060.000,-, dan is het bijbehorende percentage 0,75% (2017).

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft, dan zal het eigenwoningforfait veelal hoger zijn dan uw aftrekbare kosten. U heeft dan recht op de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (de zogeheten ‘Hillenaftrek’). Per saldo bedraagt uw inkomen uit eigen woning dan nihil.

Tariefmaatregel
De met ingang van 2014 ingevoerde tariefmaatregel voor de eigen woning houdt in dat de maximale hypotheekrenteaftrek (52%) jaarlijks wordt verlaagd met 0,5%. Deze daling loopt in beginsel door tot 38% in 2041. In 2017 is uw hypotheekrente dus tegen een tarief van maximaal 50% aftrekbaar. Deze tariefmaatregel is enkel op u van toepassing als u met uw inkomen uit werk en woning in de vierde belastingschijf (52%) valt.

Voorbeeld.
Een eigenwoningbezitter heeft een eigenwoningforfait van € 2.250,- en de betaalde hypotheekrente bedraagt € 2.300,-. Zijn belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt € 70.000,- (vierde belastingschijf). De aftrek bedraagt in beginsel 52% x (€ 2.300,- -/- € 2.250,-) = € 26,-. Maar er vindt een correctie plaats van 2% (tariefmaatregel) van € 2.300,- = € 46,-. Per saldo vindt er in 2017 dus een hypotheekrentebijtelling plaats van € 20,-. Dit bedrag wordt elk jaar hoger.

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangegeven dat in deze situatie de Hillenaftrek geen invloed heeft op de tariefmaatregel.

Oplossingen
Deze hypotheekrentebijtelling kunt u mogelijk voorkomen door (een deel van) de hypotheekrente toe te rekenen aan uw fiscale partner. Het is dan wel van belang dat uw fiscale partner niet in de vierde belastingschijf valt met het inkomen.
Een ander alternatief is om (een deel van) uw eigenwoningschuld af te lossen.