De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Veel werknemers hebben naast hun dienstbetrekking nog een kleine onderneming. Maar wat als er structureel verlies is? De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

Negatief resultaat. In deze zaak gaat het om een belastingplichtige die als adviseur incidenteel opdrachten verricht. Doordat de man nogal wat kosten maakt voor deze activiteiten, geeft hij over het jaar 2008 in zijn belastingaangifte een negatief bedrag van € 46.641,- aan als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW).

Standpunt inspecteur: Geen bron van inkomen. De inspecteur accepteert deze aftrekpost niet. Naar de mening van de inspecteur is er geen sprake van een bron van inkomen. Zonder de aanwezigheid van deze bron kan het resultaat van de werkzaamheden niet worden opgenomen in de belastingaangifte.

Standpunt rechter: Broneisen. De man is het niet eens met de correctie en gaat procederen. De rechter geeft de inspecteur echter overduidelijk gelijk.

Wil er sprake zijn van een bron van inkomen, dan moet er worden voldaan aan de volgende eisen:

  • deelname aan het economisch verkeer;
  • behalen van voordeel is beoogd;
  • behalen van voordeel is redelijkerwijs te verwachten.

In de toekomst kijken. Het is deze laatste eis die de man in de weg zit. Om te beoordelen of het behalen van voordeel redelijkerwijs te verwachten valt, moet worden onderzocht of de activiteiten van de man (in de toekomst) positieve inkomsten zullen opleveren of juist naar verwachting structureel verlieslijdend zullen zijn.

Bijna geen omzet, veel kosten. Dit laatste lijkt bij deze man het geval. Hij heeft in de jaren 2006 (€ 1.500,-) en 2009 (€ 1.900,-) een zeer geringe omzet behaald. In de jaren 2007 en 2008 zelfs geen omzet. Daarentegen overtreffen de kosten van de activiteiten ieder jaar ruimschoots de baten. Zodoende is het niet aannemelijk dat deze activiteiten ooit positieve inkomsten zullen opleveren. Als gevolg hiervan ontbreekt een bron van inkomen en is het negatieve bedrag ad € 46.641,- terecht niet geaccepteerd door de Belastingdienst.

Praktijk. Nu is het gelukkig niet zo dat wanneer de kosten de baten overtreffen er per definitie geen sprake meer is van een bron van inkomen. Deze verliessituatie moet structureel van aard zijn, wil men tot de conclusie komen dat er (ook in de toekomst) geen positieve inkomsten uit de activiteiten zullen voortvloeien.

Advies. Mogelijk heeft u zeer aannemelijke redenen waardoor de opbrengsten in de eerste jaren blijven achterlopen. Wellicht besteed u veel tijd aan de ontwikkeling van een product dat later haar baten moet gaan opleveren? Of werkt u eerst tegen zeer lage tarieven om ervaring op te doen? Het is raadzaam om goed te documenteren waarom en wanneer u verwacht dat er positieve inkomsten uit de activiteiten zullen ontstaan.