U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule.

De exacte berekening kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/wps/ wcm/connect/nl/coronavirus/ content/verlaging-gebruikelijk-loon

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat het gebruikelijk loon ten minste het minimumloon moet zijn. Maar dit standpunt is onlangs ingetrokken. Uw gebruikelijk loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt, nadat er langdurig verliezen zijn geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende onder- nemingen.

Maar u mag het gebruikelijk loon niet lager vaststellen dan het minimumloon als uw onderneming:

  • een incidenteel verlies lijdt;
  • de rekeningen nog steeds kan betalen;
  • de onderneming  de  rekeningen niet meer kan betalen door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Linda van Ginkel via 0317-763535 of lonen@sedl.nl.