In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën vandaag bevestigd dat de uitkeringen voor zwangerschap uit particuliere verzekeringen inderdaad onbelast zijn. Belastingplichtigen aan wie in dit verband een te hoge aanslag is opgelegd, kunnen een bezwaarschrift indienen zolang de bezwaartermijn van zes weken nog niet is verlopen. Indien geen bezwaar meer mogelijk is, kan worden verzocht om een ambtshalve vermindering. Ambtshalve vermindering is mogelijk tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. In 2013 kan dus teveel betaalde belasting nog worden teruggevraagd over 2008 en later. Met dit antwoord van de staatssecretaris van Financiën adviseren we u dan ook bezwaar te maken dan wel te verzoeken om ambtshalve vermindering voor uw klanten die dit betreft.

Voor de goede orde merken wij op dat alleen zwangerschapsuitkeringen uit een particuliere verzekering onbelast zijn. Loondoorbetalingen tijdens zwangerschapsverlof aan een werkneemster zijn wel gewoon belast, net als publiekrechtelijke uitkeringen op grond van de Zesregelig.

Heeft u een uitkering voor zwangerschap gehad van een particuliere verzekeringsinstelling? Wij ondersteunen u graag in de bezwaarprocedure.