Dankzij het volgende arrest van de Hoge Raad kan een erfgenaam met een overbedelingsvordering ook een WOZ-beschikking aanvragen voor een onroerende zaak die hij niet zelf bezit.

Hierbij ging het om een zoon die na het overlijden van zijn moeder een overbedelingsvordering had verkregen op zijn vader. De hoogte van deze vordering was mede afhankelijk van de waarde van de woning die ook tot de nalatenschap behoorde. De zoon vroeg daarom een WOZ-beschikking aan. De gemeente wees dit verzoek af, omdat de zoon geen medebelanghebbende zou zijn. De Hoge Raad concludeerde dat de zoon een fiscaal belang had bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Het bedrag dat hij moest betalen aan erfbelasting over zijn overbedelingsvordering was immers mede afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. De gemeente moest daarom een WOZ-beschikking afgeven aan de zoon.