Afgelopen vrijdag zijn op vier onderdelen wijzigingen aangekondigd in de NOW-regeling.

Aanpassing omzetbepaling bij concerns

Zoals reeds aangekondigd bij brief van 22 april jl. wordt het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen. Deze wijziging is inmiddels verder uitgewerkt. Ten opzichte van de voornoemde brief is nog een kleine wijziging aangebracht. Eerder werd aangekondigd dat er geen personeelsbv binnen het concern mag zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat er een loonsom dient te zijn in de werkmaatschappij en dat er een samenhang met de behaalde omzet moet zijn. Die samenhang is er bij personeelsbv’s niet. Vandaar dat personeelsbv’s zelf geen aanvraag mogen doen. Door de voorwaarde anders vorm te geven, blijft het mogelijk dat er sprake is van een personeelsbv voor bijvoorbeeld het management. Die bv mag niet aanvragen. De andere werkmaatschappijen kunnen echter wel aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Instemming openbaarmaking gegevens NOW

Voor de financiering van de tegemoetkoming in loonkosten op grond van de NOW wordt een fors beroep gedaan op publieke middelen. Transparantie over de besteding van deze middelen is dan ook van groot belang. In het algemeen geldt dat in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), informatie opgevraagd kan worden over bestuurlijke aangelegenheden, ook inzake de NOW. In de regeling wordt geregeld dat door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Hiermee wordt voorkomen dat bij een eventueel verzoek in het kader van de Wob onnodige administratieve lasten ontstaan, omdat niet eerst een zienswijze van de subsidieontvanger behoeft te worden gevraagd.
Tegelijkertijd kan bepaalde informatie waarover het UWV beschikt concurrentiegevoelig zijn. Er moet dus een afweging gemaakt worden tussen het publieke belang dat met openbaarmaking is gemoeid en de individuele (economische) belangen van de subsidieontvangers. Daarom is ervoor gekozen om de ‘automatische instemming’ alleen te laten zien op een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Buitenlands rekeningnummer

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis van deze bevinding is besloten om de bepaling uit de regeling aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie

Al eerder is per brief aan de Tweede Kamer gemeld dat is besloten dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. Verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk dan wel niet uitvoerbaar. Om verrekening mogelijk te maken zijn zeer ingrijpende aanpassingen in de uitvoeringssystemen bij gemeenten noodzakelijk. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.

Kamerbrief minister Koolmees