We zitten inmiddels alweer bijna in de maand december wat betekent dat het jaar 2022 al bijna voorbij is. Voor de maand december hebben wij belangrijke tips onder elkaar gezet voor het behalen van  eindejaarsvoordeel en het voorsorteren op het nieuwe jaar. We hebben deze eindejaarstips voor ondernemers verdeeld in 3 categorieën, deze zijn hieronder te lezen.

  • Tips voor de ondernemers in de inkomstenbelasting
  • Tips voor de DGA en zijn B.V.
  • Tips voor particulieren

Tips voor ondernemers

1. Koop in 2022 nog een bedrijfspand, vakantiewoning of beleggingspand

De overdrachtsbelasting voor panden die geen eigen woning zijn, wordt in 2023 verhoogd van 8 naar 10,4%. Ben je van plan op korte termijn een bedrijfspand, vakantiewoning of beleggingspand te kopen, doe dit dan indien mogelijk nog dit jaar.

 

2. Kies voor een zakelijke beloning voor jouw meewerkende partner

Als jouw partner meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen. Je hebt de keuze uit vier mogelijkheden: je kunt een man/vrouwfirma aangaan, je kunt een dienstbetrekking met jouw partner aangaan, een reële arbeidsbeloning overeenkomen of kiezen voor de meewerkaftrek.

Voor een civielrechtelijke dienstbetrekking met jouw partner is vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding uit hoofde van de dienstbetrekking. Bij zo’n dienstbetrekking kun je gebruik maken van faciliteiten in de loonbelasting. Kies je ervoor om jouw partner een reële arbeidsbeloning toe te kennen, dan kun je deze vergoeding als arbeidskosten ten laste van de winst brengen. Vereist is dan wel dat die vergoeding € 5.000 of meer bedraagt en ook daadwerkelijk betaald wordt.

Je kunt de meewerkaftrek toepassen als je als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en jouw partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in jouw onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die je ten laste van jouw winst kunt brengen. De aftrek bedraagt een percentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%, afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt. In tegenstelling tot de dienstbetrekking en de arbeidsbeloning van € 5.000 of meer, is je partner geen belasting verschuldigd over de door jouw geclaimde meewerkaftrek. Bereken wat voor jou de voordeligste optie is en pas deze toe. Houd hierbij ook rekening met het eventueel verloren gaan van de heffingskortingen.

 

3. Optimaliseer jouw (kleinschaligheids)investeringsaftrek

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kun je optimaal gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en betaal je minder belasting. Om de aftrek te krijgen, moet er in een jaar voor minimaal € 2.401,- aan investeringen worden gedaan. Sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de KIA.
Naast KIA heb je wellicht ook recht op energie-investeringsaftrek (EIA) die kan worden toegepast als je energiezuinige investeringen doet, of milieu-investeringsaftrek (MIA) wanneer je milieuvriendelijke investeringen doet. Om in aanmerking te komen voor EIA of MIA moet het aangeschafte bedrijfsmiddel op de energielijst of de milieulijst staan. Deze kun jij hier raadplegen. Let er ook op dat je de investeringen binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan, meldt bij het RVO.

 

4. Afstorten van de oudedagsreserve en/of stakingswinst ter vermindering van box 3 heffing

Als je dit jaar in privé van plan bent om jouw pensioenpot aan te vullen door middel van het afstorten van de oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrenteproduct, doe dit dan voor 1 januari 2023. Hiermee verlaag je jouw vermogen in box 3, waardoor de box 3 heffing waarschijnlijk lager wordt.

Als je dit jaar een lage winst verwacht en u heeft liquiditeiten, dan kunt u de oudedagsreserve afstorten in een lijfrenteproduct. De vrijval van de oudedagsreserve wordt door de mkb-winstvrijstelling tegen een lager tarief belast dan de lijfrenteaftrek. Daarnaast wordt de fiscale ondernemingswinst met de vrijval van de oudedagsreserve hoger, waardoor mogelijk ook de arbeidskorting hoger wordt en je extra inkomstenbelasting bespaart.

Tips voor de DGA en zijn B.V.

1. Tweeschijventarief aanmerkelijk belang 2024

In 2022 is het belastingtarief 26,9% in box 2, ongeacht de hoogte van uw inkomen uit aanmerkelijk belang. Denk aan dividend uit jouw bv of de verkoop van jouw bv. In 2024 wordt een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste €67.000 betaal je dan 24,5% belasting, daarboven 31%. Overleg daarom tijdig als je plannen hebt om in de toekomst dividend uit te keren of jouw aandelen te verkopen.

 

2. Speel in op verlenging tariefschijf

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien wordt het lage tarief vanaf 2023 verhoogd naar 19%.

Valt de winst van jouw B.V. dit jaar lager uit dan € 395.000, dan is het vaak voordelig om kosten van jouw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en opbrengsten, indien mogelijk, in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft de winst van B.V. wellicht dit jaar slechts belast tegen een tarief van 15% in plaats van 19% of 25,8%.

 

3. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000. Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot € 200.000. Boven genoemde winsten bedraagt het tarief 25,8%. Je betaalt in 2023 in de eerste schijf dus meer belasting. Bovendien is deze schijf een stuk korter en valt jouw winst sneller in het tarief van 25,8%. Bezit je meerdere B.V.’s, dan kun je via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat je slechts één keer van de lage tariefschijf profiteert. Hoewel het belastingvoordeel vanaf 2023 een stuk minder is dan in 2022, wil je wellicht toch nog jouw fiscale eenheid heroverwegen. Als je een verbreking per 2023 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

 

Tips voor particulieren

1. Minder belastingvoordeel voor aftrekposten

Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, maar gemaximeerd tot een bepaald tarief. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aftrek van de eigenwoningrente en de persoonsgebonden aftrek, zoals partneralimentatie. De afbouw van het aftrektarief vindt gefaseerd plaats: in 2022 is dat tegen 40% en in 2023 tegen 36,93%. Probeer de schade te beperken door de aftrekposten waar mogelijk naar voren in de tijd te halen: een aftrek in 2022 levert namelijk meer belastingvoordeel op dan een aftrek in een later jaar.

Als jouw inkomen in 2023 lager zal zijn dan dit jaar, dan kan het voordelig zijn om (hypotheek)rente op jouw eigen woning nog dit jaar vooruit te betalen. De renteaftrek in 2022 vindt nog plaats tegen een aftrektarief van maximaal 40%, in 2023 is dat 36,93%. Vooruitbetaalde rente die (contractueel) betrekking heeft op de periode tot 30 juni 2023 is in 2022 volledig aftrekbaar. Door de (hypotheek)rente dit jaar 6 maanden vooruit te betalen, krijg je eerder en meer belasting terug over de vooruitbetaalde rente. Daarnaast bespaar je ook nog belasting in box 3, omdat je op 1 januari 2023 minder vermogen hebt.

 

2. Voorkom de hoge box 3-heffing

De wijze van heffing in box 3 wijzigt in 2023. Het heffingvrije vermogen in box 3 is per 1 januari 2023 € 57.000. Fiscale partners betalen tot een vermogen van € 114.000 geen belasting. Daarboven, betaal je 32% belasting over de inkomsten in box-3. De inkomsten in box 3 worden als volgt berekend: Eerst wordt een forfaitair inkomen berekend voor drie vermogenscategorieën: banktegoeden, beleggingen/overige bezittingen en schulden. De forfaitaire percentages voor 2023 voor banktegoeden en schulden worden pas in februari 2024 bekend gemaakt.

Het forfaitaire percentage voor beleggingen bedraagt in 2023 6,17%. Deze forfaitaire inkomsten worden bij elkaar opgeteld, en gedeeld door jouw totale vermogen (rendementspercentage). Dit rendementspercentage vermenigvuldig je met jouw vermogen boven jouw heffingvrije vermogen. Over de zo berekende inkomsten in box 3, betaal je 32% belasting. De forfaitaire percentages voor beleggingen zijn hoger dan voor banktegoeden en schulden. Het kan voordelig zijn voor de heffing in box 3 om beleggingen te gebruiken om schulden af te lossen, dan wel na verkoop van beleggingen de opbrengst aan te houden als banktegoed. Doe dit dan wel vóór de peildatum van 1 januari 2023.

Let op! In verband met antimisbruikbepalingen moet je een verlaging van de beleggingen in het laatste kwartaal van 2022 ten gunste van jouw banktegoed, tenminste drie maanden handhaven. Tenzij je aannemelijk kunt maken dat hieraan zakelijke motieven ten grondslag liggen. Anders worden deze transacties op de peildatum van 1 januari 2023 genegeerd.

 

3. Leegwaarderatio verhuurde woningen aangepast

Verhuur je een woning, waarbij de huurder huurbescherming geniet, dat mag je voor de waardering in box 3 rekening houden met een waardedrukkende factor: de woz-waarde vermenigvuldigd met de zogenoemde leegwaarderatio. Een tweede woning of woning voor de vakantieverhuur valt daar niet onder. Met ingang van 2023 is de leegwaarderatio alleen nog van toepassing voor verhuurde woningen met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Voor andere woningen geldt de waardering tegen woz-waarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2023 ook voor een woning die je verhuurd binnen gelieerde verhoudingen, zoals aan jouw zoon of dochter, ongeacht of sprake is van een huurcontract voor onbepaalde tijd. Bovendien worden de percentages van de leegwaarderatiotabel geactualiseerd.
Is toepassing van de leegwaarderatio voordeliger, overweeg dan of aanpassing van een tijdelijk huurcontract een optie is.

 

4. Schenk nog voor de eigen woning in 2022

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 2024 volledig afgeschaft. Dit jaar is de schenking nog onbelast tot een bedrag van €106.671. Per 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning al verlaagd naar €28.947.

Om deze vrijstelling te kunnen benutten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• de partner van de begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn;
• de begiftigde moet de schenking gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel besteden aan de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning;
• uiterlijk in 2024 moet de begiftigde de schenking volledig hebben benut, anders is over het onbenutte deel alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Let op! Voor de jubelton geldt dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden geschonken. Voorgesteld is nu dat indien in 2022 voor het eerst is geschonken, het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 kan worden geschonken en niet meer in 2024. Als de jubelton in 2023 wordt geschonken, geldt in het geheel geen spreidingsmogelijkheid meer.

Nu geen geld maar volgend jaar wel om de jubelton te schenken? Door in 2022 een hoger bedrag te schenken dan de reguliere jaarlijkse vrijstelling (€ 5.677) houd je de mogelijkheid om in 2023 de eigenwoningschenking onder voorwaarden aan te vullen. Iemand die in 2022 of in 2023 een aanvullende schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning!

 

5. Vanaf 1 januari 2023 vallen zonnepanelen onder het 0% tarief

Als je zonnepanelen koopt voor jouw woning na 1 januari 2023, dan is het 0% tarief van toepassing en bespaar je als particulier veel administratieve rompslomp om de btw terug te vragen.
Als je dit overweegt: maak met de leverancier in 2022 nog de prijsafspraak. De verwachting is dat het btw voordeel in 2023 niet één op één aan je wordt doorgegeven.

Een uitgebreidere uiteenzetting van de eindejaarstips 2022 vind je hier.

 

Vragen

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie dan zijn Margreet Claassen- Lamers en Moysa Samoedj je graag van dienst.

Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281. Of mail naar m.claassen@sedl.nl of m.samoedj@sedl.nl